Som virksomhed har du pligt til at benytte dig af de ordninger, som kommunen har fastlagt.

I regulativet for erhvervsaffald kan du læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit erhvervsaffald.

Se regulativ for erhvervsaffald 

Du skal selv vælge, hvem der skal håndtere din virksomheds genanvendelige affald.

Du kan finde en godkendt affaldsmodtager eller -indsamler i Miljøstyrelsens affaldsregister. Kommunen må kun tilbyde ordninger for virksomheders genanvendelige affald, som i art og mængde minder om en almindelig husholdning

Gå til Miljøstyrelsens affaldsregister.

I Affaldsplanen kan du læse om de planer, kommunen har for affaldsområdet, og hvilke emner vi vil tage op i de kommende år.

Sortering af brugte materialer/affald – specielt for erhverv

Fra 1. januar 2023 skal affald sorteres i mindst 10 fraktioner. Det gælder også for erhvervsvirksomheder.

Er din virksomhed i gang? Ellers er det nu, du skal sætte gang i det.

Alt affald skal kildesorteres. Du skal sørge for, at affaldet holdes adskilt og kan afleveres, som ”ren” sortering.

Krav - også til erhvervsvirksomheder

Husholdningslignende affald skal sorteres i 10 fraktioner

• Madaffald
• Glas
• Papir
• Mad- og drikkekartoner
• Pap
• Metal
• Plast
• Tekstilaffald
• Farligt affald
• Restaffald

Du har en opgave

Det er vigtigt, at du laver aftale med det firma, der håndterer dit affald om evt. sammenblanding af fraktionerne. Affaldsbekendtgørelsen åbner for enkelte muligheder for sammenblanding af affaldet:

• Papir og pap
• Metal og glas
• Metal og plast
• Plast og mad- og drikkekartoner
• Metal, plast og mad- og drikkekartoner

Affaldet må ikke sammenblandes på andre måder.

Affald er fremtidens ressource

Formålet er at bruge de ressourcer, vi allerede har fået i spil. Når vi behandler affaldet med omtanke, kan det ofte indgå som ressource et andet sted.

Se nyttige informationer om affald på Miljøstyrelsens hjemmeside

Bliv klogere på affald