I naturbeskyttelsesloven er der seks forskellige bygge- og beskyttelseslinjer, som regulerer byggeri og ændring af arealernes tilstand. Det gælder for eksempel, hvis ejendommen ligger inden for 300 m fra en strand eller et fortidsminde, 150 m fra en sø, eller å eller 300 m fra skove og kirker. Det kan derfor være nødvendigt at søge dispensation fra naturbeskyttelsesloven til byggeri, beplantninger, terrænændringer, udstykninger m.m.

Hvordan søger jeg?

Hvis du vil bygge eller foretage dig andet inden for beskyttelses- og byggelinjerne, skal du sende en skriftlig ansøgning om dispensation til Tønder Kommune.
Ved byggeri skal du vedlægge tegninger, der viser byggeriets størrelse, udformning og materiale samt farvevalg. Du skal også på en skitse vise, hvor på grunden bygningen skal placeres.

Ved beplantning skal det fremgå, hvor og hvad du vil plante.

Ved terrænændringer forstås både fjernelse af materialer og henlæggelse af materialer. I begge tilfælde skal du oplyse, hvilke materialer det drejer sig om, hvor de placeres eller fjernes fra og hvor de kommer fra eller bringes til.

Ved udstykning og arealoverførsel skal der fremgå, om der opstår synlige skel.

Ansøgningsskema

Du finder ansøgningsskemaet i boksen "Selvbetjening" øverst på siden.