Indhold

Tønder Kommunes Regulativ for vintertjeneste og renholdelse af veje, stier og pladser

1. Alment

I henhold til "Lov om offentlige veje", transportministeriets lov nr.1520 af 27. December 2014, § 62, har kommunen som vejmyndighed pligt til

 • at sørge for snerydning
 • at træffe foranstaltning mod glat føre og
 • at sørge for renholdelse

på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.

Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette regulativs afsnit 2.

Efter § 64 i samme lov har Tønder Kommune for byer og bymæssige områder bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til kommuneveje eller offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal

 • snerydde
 • glatførebekæmpe og
 • renholde

fortov og sti ud for ejendommen, som nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 3.

Endvidere har Tønder Kommune i henhold til § 82379 m.fl. i "Lov om private fællesveje" bestemt, at visse private fællesveje

 • skal ryddes for sne
 • glatførebekæmpes og
 • renholdes

af grundejerne, som beskrevet efterfølgende i afsnit 4.

Alle ovenstående beslutninger er truffet efter forhandling med politiet i overensstemmelse med nævnte lovgivning.

Kommunevejene og de offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen er opdelt i vinterklasser. Disse klasser knytter sig til forskellige servicemål, der afhænger af vejens og stiens betydning for færdslens afvikling.

Nærmere beskrivelse af klasser med tilhørende servicemål fremgår af bilag A og bilag B.

Oversigtskort, links m.v. med oplysninger om kommuneveje og offentlige stier, der administreres af Tønder Kommune m.v., fremgår af bilag H.

2. Kommunens pligter - kommuneveje og offentlige stier mv., der administreres af Tønder Kommune

Snerydningen, bekæmpelse af glat føre og renholdelse på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af Tønder Kommune, er tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i følgende regler, der er forhandlet med politiet.

Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering og er tilrettelagt ud fra, at de anførte servicemål, som fremgår af bilag A hhv. bilag B, kan opfyldes i prioriteret rækkefølge.

I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen der hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdslens afvikling hhv. trafiksikkerheden.

Tønder Kommunes vinterberedskab er etableret i perioden fra den 15. oktober til den 15. april. Se bilag C.

2.1 Snerydning

Snerydning iværksættes som angivet i kolonnen Servicemål/metode i bilag A og B.

Snevolde ved vejtilslutninger søges skubbet til side inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje.

Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme.

Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren.

Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, holdepladser og betydende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken.

Snerydning af rastepladser, holdepladser o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter, at en acceptabel trafiksituation på kørebaner er genoprettet.

På enkelte veje og stier har Tønder Kommune besluttet ikke at udføre snerydning.

2.2 Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i kolonnen Servicemål/metode i bilag A og B. På vintervejklasse I veje saltes præventivt. Det tilstræbes således, at der saltes inden der bliver glat, hvorfor saltning på disse veje kan iværksættes på alle tider af døgnet.

Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdepladser o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter, at en acceptabel trafiksituation på kørebaner er genoprettet.

For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt foregår i samarbejde med vejmyndighederne på de tilgrænsende vejstrækninger, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.

Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendomme.

På enkelte veje og stier har Tønder Kommune besluttet ikke at udføre glatførebekæmpelse.

2.3 Renholdelse

Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage den renholdelse, der er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden.

Parkerings- og rastepladser og lign. i landzone indgår dog også i ovennævnte plan.

2.4 Samarbejde med andre kommuner

Tønder Kommune samarbejder med kommunerne Aabenraa, Haderslev og Sønderborg. Endvidere foregår et samarbejde med Esbjerg Kommune.

Af disse støder Aabenraa, Haderslev og Esbjerg kommuner direkte op til Tønder Kommune. I tilfælde, hvor kommuneveje krydser kommunegrænsen er det i nogle tilfælde aftalt kommunerne imellem at lade ruterne fortsætte ud over kommunegrænsen til et hensigtsmæssigt sted i nabokommunen, f.eks. en rundkørsel eller et kryds.

Bilaget "Vintervedligeholdelse - Vintervejklasse I" viser, hvor der foregår et samarbejde kommunerne imellem.

3. Grundejerens pligter - offentlige fortove og stier mv., der administreres af Tønder Kommune

Tønder Kommune har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommunevej og offentlig sti, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal

 • snerydde
 • glatførebekæmpe og
 • renholde

fortov og sti som beskrevet i dette regulativs afsnit 3.1 til 3.3.

Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel.

Cykelstier, gangtunneler og -broer er ikke omfattet af pligten.

Nævnte pligt kan højst omfatte 10 m af de fortovs- og eller stiarealer, der ligger nærmest ejendommen målt fra belægningskant.

Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, såfremt:

 • arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen (f.eks. ved en ejendom beliggende på en hjørnegrund)
 • ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang

Se bilag E for illustration af grundejernes pligter.

Jernbaner og lufthavne med adgang fra ejendommen til vejen er ligeledes omfattet af denne pligt. Er adgangen alene til drift af anlægget, omfatter pligten kun strækningen ud for adgangen med et tillæg på 10 m til hver side af ejendommen.

Tønder Kommune foretager snerydning/glatførebekæmpelse/renholdelse af gågaden i Tønder for grundejernes regning. Med hensyn til arbejdernes omfang og betaling herfor henvises til "Vedtægt for gågadearealer Torvet i Tønder m.v." Ejerne af de tilgrænsende ejendomme er tidligere underrettet herom.

Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti, hhv. at opsætte forsvarlig afspærring.

3.1 Snerydning

Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt efter snefald.

Grundejeren har altid pligt til, at rydde:

 • Trapper fra fortov til ejendom
 • Pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet.

Snerydning udføres ved, at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Snebunker henlægges på det resterende fortov eller sti, eller - i det omfang her ikke er plads - på den nærmeste del af vejbanen.

3.2 Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti snarest muligt efter førets indtræden.

Grundejeren har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper fra fortov til ejendom.

Glatførebekæmpelse udføres ved:

 • at der udspredes vejsalt, grus, sand eller lignende på hele fortovets/stiens areal snarest muligt efter førets indtræden.

3.3 Renholdelse

På fortov og sti har grundejeren pligt til, at

 • fjerne ukrudt og lignende
 • renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
 • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender fra grunde / ejendomme, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres ejendomme.

Renholdelsen udføres ved:

 • at fortove fejes efter behov
 • at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen
 • at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede.

4. Grundejerens pligter - private fællesveje

Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej eller sti, hhv. at opsætte forsvarlig afspærring.

4.1 Private fællesveje og -stier

Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således også kørebane, parkeringsarealer og lign..

I byzone m.v.:

Tønder Kommune har bestemt, at grundejere, hvis ejendom i:

 • Byzone
 • Sommerhusområde og
 • Afgrænsede områder i landzone

grænser til privat fællesvej, skal:

 • snerydde
 • glatførebekæmpe og
 • renholde

færdselsarealet i overensstemmelse med nærværende regulativs afsnit 4.2.

Pligten er kun pålagt de vedligeholdelsesforpligtigede grundejere, jf. privatvejslovens § 44.

4.2 Nærmere bestemmelser om udførelsen

Snerydning:

Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.

Grundejeren har altid pligt til at rydde trapper til deres ejendom for sne.

Snerydning udføres ved:

 • at færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald, og
 • at snebunker henlægges på det resterende færdselsareal uden for cykelsti.

Glatførebekæmpelse:

Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på færdselsarealet snarest efter glatførets indtræden.

Grundejerne har altid pligt til, at bekæmpe glatføre på trapper til sin ejendom.

Glatførebekæmpelse udføres ved:

 • at der udspredes vejsalt, grus, sand e. lign. på hele færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden. 

Renholdelse:

Grundejeren har pligt til, at

 • fjerne ukrudt og lignende
 • feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden måde befæstet
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
 • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.

5. Tilsyn og regler for grundejerpligter

Tilsynet med, at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte love, føres af kommunen. Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for den pågældende grundejers regning.

Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundejere på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 3, udføres af kommunen for grundejerens regning. I givet fald skal kommunen sikre, at arbejdet udføres billigst muligt.

Affald eller genstande, der

 • kan være til ulempe for færdslen, eller
 • er særligt forurenende

kan fjernes af kommunen eller politiet for den forurenendes regning.

6. Vedtagelse - ikrafttræden

Dette regulativ træder i kraft den 2. oktober 2018 og erstatter hidtil gældende regulativ af 12. april 2016.

Som vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 2. oktober 2018

Bo Jessen

Formand for Teknik- og Miljøudvalget