Er du COVID-19 smittet, og ikke har mulighed for at isolere dig fra andre?

Tønder Kommune stiller isolationsfaciliteter til rådighed for COVID-19 smittede, der ikke har mulighed for i egen husstand at isolere sig fra andre. For at blive visiteret til tilbuddet skal du telefonisk kontakte Tønder Kommunes borgerservice på tlf. 74 92 92 92. 

I weekenden fra kl. 9.00 til 15.00 kan du telefonisk kontakte Tønder Kommune omkring isolationsfaciliteter på tlf. 51 34 29 47 og 61 55 78 36.

Du kan læse mere om målgruppen nedenunder.

Målgruppen for tilbuddet om ophold på en isolationsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, som enten ikke udviser symptomer på smitte eller alene udviser lette symptomer, i høj grad er selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale, og som deler husstand med

  1. mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse
  2. én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
  3. én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra. 

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 og i øvrigt omfattet af målgruppen (nr. 1-3), kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.