Folkeskolen er fri for alle

Alle i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.

Hjemmeundervisning

Ønsker du at dine børn skal undervises hjemme, skal du orientere Tønder Kommune om

  • hvilke børn skal undervises hjemme
  • hvor foregår undervisningen
  • hvem underviser børnene

Hent skemaer til udfyldelse nederst på denne side

Procedure for iværksættelse og opfølgning af hjemmeundervisning

Lovgrundlag

Grundloven § 76
Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.

Friskoleloven § 34
§ 34. Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.
Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

Friskoleloven § 35
§ 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.

Iværksættelse af hjemmeundervisning i Tønder Kommune

Meddelelse om hjemmeundervisning

Før hjemmeundervisning iværksættes skal du/I meddele Tønder Kommune følgende

• Oplysning om hvilke børn der hjemmeundervises
• Hvor undervisningen foregår, og
• Hvem der skal undervise børnene

Undervisningsplan
Ved meddelelse om hjemmeundervisning skal du/I samtidig sende en udfyldt undervisningsplan.

Skoleforvaltningen kvitterer for modtagelsen af meddelelsen om hjemmeundervisning til forældrene.

Skoleforvaltningen meddeler bopælsdistriktsskolen, at den/de pågældende elever med bopæl i deres skoledistrikt hjemmeundervises.

Undervisningsplanen medsendes til distriktsskolen.

Tilsyn

Bopælsdistriktsskolen udpeger en tilsynsførende, og tilsynsbesøget afvikles på undervisningsstedet efter aftale mellem skolen og forældrene af skolens tilsynsførende.

Tilsynet omfatter i Tønder Kommune

  1. faglige test i dansk, matematik og engelsk. Test afvikles i november og april måned. Skolerne beslutter selv, hvilke konkrete testmaterialer, der anvendes i forbindelse med testningen.
  2. samtale med barnet og dets generelle trivsel
  3. vurdering af barnets standpunkt og progression fra tidligere udarbejdet test
  4. sammenfatning af testresultater, Barnets progression, trivsel samt eventuelle opmærksomhedspunkter. Tilsynsrapporten sendes til forvaltningen hvert år ved udgangen af november og april måned.

Forældrene udarbejder efter hvert tilsyn en ny undervisningsplan 

Opfølgning fra Børn- og Skoleafdelingen
På baggrund af forældrenes undervisningsplan og tilsynsrapporten udarbejder forvaltningen en skriftlig vurdering af, om undervisningen står mål med/ikke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Forvaltningen sender en kopi af vurderingen til forældrene og bopælsdistriktsskolen i december og maj måned.

Kontaktperson

Helle Behr Skolekonsulent
Telefon 24 46 62 61