Læs mere om hvad de forskellige ord og begreber betyder, som bruges i udviklingen af DK2020 klimahandleplanen.

Følgegruppe

Indsatserne i de forskellige klimahandlespor varetages af følgegrupper. Følgegrupperne består af en repræsentation af ressourcepersoner på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og myndigheder, som inviteres til samarbejde på baggrund af deres viden, færdigheder og erfaring.

CAPF

Climate Action Planning Framework (CAPF) er et omfattende rammeværk for planlægningen af lokale klimatiltag, der er udviklet af C40. Rammeværket fungerer som en fælles tilgang og metodik til klimaarbejdet, hvormed klimaarbejdet i Tønder Kommune løftes til international best practice.

C40

C40 er et netværk af større byer, der er gået sammen for at bekæmpe klimaforandringerne og reducere CO2-udledningerne. Missionen for byerne er at halvere CO2 udledningerne inden for et årti, og at bidrage til klimaindsatsen med viden og samarbejde. Ved at tage handling for klimaet er næsten 100 byer – inklusive København – en del af C40.

DK2020

DK2020 er et omfattende samarbejdsprogram der giver danske kommuner mulighed for at udvikle ambitiøse klimahandleplaner, der er i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Programmet administreres af den filantropiske organisation Realdania, Danmarks grønne tænketank CONCITO, Kommunernes Landforening (KL), C40 og Danmarks fem regioner.

Klimaalliancen

Klimaalliancen er DK2020’s arvtager. Da DK2020s vision om at kommunerne skulle udarbejde klimahandleplaner var realiseret, besluttede man at forlænge samarbejdet under et nyt navn som så blev Klimaalliancen.

Klimahandlespor

For at strukturere arbejdet med klimahandleplanen er der i Tønder Kommune defineret 5 forskellige klimahandlespor. Klimahandlesporene er nogle strategisk udvalgte og tematiske fokusområder, som er særligt vigtige for at realisere klimahandleplanens målsætninger.

Klimaindsatser

Konkrete handlinger, aktiviteter og tiltag, som inkluderes i Tønder Kommunes klimahandleplan. Det er både tiltag, der skal være med til at reducere udledningerne, tiltag for klimatilpasning og tiltag for at skabe merværdier.

Klimaneutralitet

At blive klimaneutral - eller CO2-neutral - er to ord for samme mål. Klimaneutralitet betyder at man har netto nul udledning, hvilket vil sige at man ikke udleder flere drivhusgasser end der optages. Det handler altså både om at reducere udledning, men også om at øge optagelsen af drivhusgasser.

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om hvordan vi håndterer de klimamæssige udfordringer i form af stigende havvandstande, øgede regnmængder, opstigende grundvand, mere tørke og varme samt kraftigere storme.

Parisaftalen

Er en juridisk bindende klimaaftale, der er underskrevet af 195 af verdens lande i år 2015. Med aftalen forpligtede landene, inklusiv Danmark, sig til at sætte nationale reduktionsbidrag, for at begrænse globale temperaturstigninger til maksimalt 1,5 grader. Samtidig forpligtede landene sig til at styrke deres kapacitet til at håndtere klimaforandringerne både gennem tilpasning og modstandsdygtighed.