Lavbundsprojekter

Lavbundprojekter er støttet af

  • Den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne
  • Miljø- og Fødevareministeriet

Hvorfor lave lavbundsprojekter

Lavbundsprojekter går ud på at tage tørveholdige jorde ud af omdrift. Formålet er at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur. Alle lavbundsprojekter gennemføres på basis af frivillig medvirken fra lodsejerne og med fuld kompensation for værditab på arealerne.

Lavbundsprojekt ved Kogsbøl Mose

Vi gennemfører et lavbundsprojekt ved Kogsbøl Mose.

Projektet gennemføres på 34 ha landbrugsjord, der ligger på syd - vestsiden af Kogsbøl Mose. Det er et lavbundsareal med et højt indhold af tørv i jorden, som en del af projektet har vi flyttet Holmgrøften, som udgør skellet til Kogsbøl Mose. Derudover er alle dræn og grøfter i projektområdet afbrudt. Projektet har medført en højere grundvandsstand indenfor projektområdet, hvilket har stoppet nedbrydningen af tørv. Det har reduceret udledningen af drivhusgasser med 532 ton CO2 om året. Projektet har også medført at udvaskningen af kvælstof til vadehavet er reduceret med 1.055 Kg kvælstof om året.

Projektforløb
Projektet startes i 2016, da lodsejer kontakter kommunen med projektideen. Efterfølgende har Tønder Kommune gennemført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse i 2017. Detailprojektering, udbud og ejendomsmæssig del er gennemført i løbet af 2019. Efterfølgende er projektet myndighedsbehandlet og anlægsarbejdet er gennemført i sensommeren 2020. Projektet afsluttes endeligt, når det er godkendt af landbrugsstyrelsen i løbet af 2021.

Projektet finansieres via landdistriktsprogrammet og har et samlet budget på ca. 6 mio. kroner.

Kogsbøl Mose Øst

Vi undersøger mulighederne for endnu et lavbundsprojekt ved Kogsbøl Mose. Projektområdet er på ca. 18 ha og beliggende lige øst for ovenstående projekt. I projektet planlægges Holmgrøften, som udgør skellet til Kogsbøl Mose, flyttet mod syd. Derudover afbrydes alle dræn og grøfter i projektområdet. Projektet medfører en højere grundvandsstand indenfor projektområdet, hvilket skal stoppe nedbrydningen af tørv. Det vil reducere udledningen af drivhusgasser med 227 ton CO2 om året. Projektet medfører også at udvaskningen af kvælstof til vadehavet reduceres med 578 Kg kvælstof om året.

Projektet er startet i 2020, hvor der er gennemført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse. Hvis lalle lodsejere er positive overfor projektet, så forventes anlægsarbejdet gennemført i løbet af 2023.

Kontakt

Simon Fly-Petersen Miljømedarbejder
Afdeling Natur og Vandløb
Telefon 74 92 80 29

Projektbidragere