Vejledning om reglerne

Ansøgninger om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg er ikke længere tidsmæssigt afgrænset (NYT)

Efter den gamle bekendtgørelses § 2, stk. 2, kunne en ansøgning om optagelse på valglisten til Europaparlamentsvalg tidligst indgives den 1. august i det andet år forud for det år, hvor der skal afholdes valg til Europa-Parlamentet.

Denne bestemmelse er nu ophævet, og der er ikke længere en begrænsning i, hvornår man kan ansøge om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg. Der kan således indgives ansøgning om optagelse på valglisten til Europa Parlamentsvalg på et hvilket som helst tidspunkt.

Baggrunden for ændringen er, at optagelse på valglisten er en forudsætning for, at de omhandlede personer kan afgive en vælgererklæring for et parti, der ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg. Efter den gamle bekendtgørelse kunne disse personer således kun afgive vælgererklæringer i perioden omkring et Europa Parlamentsvalg, da optagelse på valglisten var begrænset til denne periode.

Ansøgning om optagelse på valglisten til visse folkeafstemninger kan som hidtil indgives på et hvilket som helst tidspunkt.

Ansøgninger fra personer, der har ophold i et land uden for riget, der ikke er
medlem af Den Europæiske Union (tredjeland)

I forbindelse med vejledning af personer, der opholder sig eller påtænker at tage ophold i et tredjeland, bør kommunen i øvrigt være opmærksom på, at hvis den pågældende person er myndig (ikke frataget den retlige handleevne), vil den pågældende få en bedre retsstilling ved at søge om optagelse på folketingsvalglisten efter den almindelige udlandsdanskerbekendtgørelse,4 idet den pågældende i så fald vil få mulighed for at stemme til både folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg.

Er den pågældende umyndig og opholder sig i et tredjeland, kan vedkommende søge efter vedlagte bekendtgørelse (ansøgningsskemaet Trejdelandsvalglisten),men vil således kun få mulighed for at stemme til Europa-Parlamentsvalg.