Integrationspolitik

Tønder Kommunes Integrationspolitik skal bidrage til at skabe det gode liv for nytilkomne flygtninge.

Integrationsindsatsen skal give de nye flygtninge de bedste muligheder for at blive en aktiv del af og bidrage til de mange fællesskaber, vi har i Tønder Kommune. Vi vil gerne have aktive borgere - det være sig på arbejdspladsen, i skolen, i fritidsforeningen eller i de lokale sociale fællesskaber.

Vi ønsker, at den enkelte flygtning tager ansvar og involverer sig i deres nærmiljø og de mennesker, der bor der. Integration er en proces, som går begge veje. Hvis vi er oprigtigt nysgerrige på hinanden, kan vi lære nye mennesker, skikke og sprog at kende. Kun sådan opstår integrationen, og kun sådan bliver den enkelte en del af det lokale fællesskab.

Vi tror på, at vejen til god integration går gennem et arbejde, og alle der kan skal som udgangspunkt forsørge sig selv. Vi tror på, at alle borgere ønsker at yde et meningsfuldt bidrag, hvor netop deres evner og ressourcer bliver brugt. Derfor vil de, som ikke umiddelbart kan indgå på en arbejdsplads, hjælpes med tilegnelse af de kompetencer, som lokale arbejdspladser efterspørger.

Den danske lovgivning på integrationsområdet indebærer et grundlæggende princip om, at man kan få midlertidig beskyttelse i Danmark, så længe forholdende i hjemlandet nødvendiggør det.

Et vigtigt element i integrationspolitikken er derfor også muligheden for repatriering – frivillig tilbagevenden til oprindelseslandet. De kompetencer, som en borger har erhvervet sig i Danmark, kan gøre god gavn, når og hvis en hjemvenden til oprindelseslandet er muligt.

For at realisere integrationspolitikkens vision er det vigtigt, at der er fokus på integration, selvforsørgelse og hjemrejse. Det skal tænkes ind på tværs af alle de kommunale fagområder, både på politisk og administrativt niveau.

Det vil være op til de enkelte politiske udvalg og forvaltningsområder at udarbejde initiativer og konkrete indsatser, som både har sammenhæng til integrationspolitikken og udvalgets øvrige politikker og strategier.

En vellykket integration er en fælles opgave. En opgave der bedst løses i samspillet mellem de nytilkomne borgere, kommunen, virksomhederne, frivillige foreninger og civilsamfundet. Vi har alle vores ekspertise og styrker, og dem skal vi bringe i spil, så vi lykkes med, at nytilkomne flygtninge får del i det gode liv.

Vision

Tønder Kommunes vision på integrationsområdet er, at alle nytilkomne flygtninge bliver aktive medborgere.

Medborgere, der tager ansvar for eget liv og integration, og som har et ønske om at integrere sig gennem lokale fællesskaber og på arbejdsmarkedet.

Integrationspolitikken skal understøtte fokuspunktet: Den aktive borger i Tønder Kommunes Visions- og Strategiplan 2022-2025.

Det betyder, at vi skal sammensætte en kommunalpolitisk indsats som:

  • Understøtter at den enkeltes potentialer kan udfoldes både i privats- og arbejdssfæren
  • Løses i tæt samarbejde med de berørte borgere – med udgangspunkt i den enkeltes situation – og de lokale forhold, der har betydning for integrationsopgaven
  • Gennemfører en koordineret helhedsindsats med inddragelse af de relevante afdelinger, tilbud og andet, som bringer borgeren på vej i forhold til den konkrete livssituation og mod integration

I Tønder Kommune vil vi lykkes med integrationen af flygtninge.

Vi tror på, at integration ikke kan løses snævert af det offentlige. Integration opstår og lykkes i fællesskabet mellem den enkelte flygtning, kommunen, civilsamfundet og frivillige/sociale organisationer samt lokale virksomheder. Alle som ligeværdige parter.

Målgruppen for Integrationspolitikken er flygtninge, familiesammenførte til  flygtninge samt medfølgende børn, der kommer til Tønder Kommune.

"En flygtning defineres som en person, der har et beskyttelsesbehov og ikke kan vende tilbage til sit eget hjemland.

Flygtninge kan være personligt forfulgte, eller der kan være krig i deres hjemland.

I Danmark sonderer vi mellem det vi kalder spontane flygtninge og kvoteflygtninge. Spontane flygtninge har selv fundet vej til Danmark og ansøgt om beskyttelse, populært kaldet asyl.

Kvoteflygtninge er personer, som befinder sig i udlandet, typisk i et naboland til hjemlandet, som af FN er udpeget som flygtning og placeres i Danmark ifølge aftale mellem FN og Danmark.„