Indhold

Indledning

Målgruppen for Tønder Kommunes integrationspolitik er nye borgere med anden etnisk baggrund en dansk, der kommer til Tønder Kommune.

Som borgmesteren nævner i sit forord, betragtes alle nytilkomne som Jobklare. Det at være jobparat betyder, at man er i stand til at arbejde og forsørge sig selv og sin familie. For at skabe de bedste betingelser for at dette kan lykkes er det også hensynet til job eller uddannelse, der danner udgangspunktet for indsatsområderne i integrationspolitikken.

Integrationspolitikken i Tønder Kommune følger den gældende lovgivning for Integration af flygtninge i Danmark og tilpasses løbende gennem opdaterede handleplaner.

Endvidere henvises til Tønder Kommunes Handicappolitik, som naturligvis også er gældende for kommunens integrationsborgere.

Integrationspolitikken har afsæt i følgende indsatsområder

 • Boligplacering
 • Modtagelse
 • Beskæftigelse
 • Danskundervisning
 • Børn, unge og uddannelse
 • Sundhed - fra børn til ældre
 • Kultur, fritid og frivillighed.
 • Hjælp og vejledning til hjemsendelse/Repatriering

Boligplacering

Boligplacering kan være afgørende for, at den enkelte borger opnår en vellykket integration på arbejdsmarkedet, såvel som i det danske samfund.

Nytilkomne borgers tilknytning til arbejdsmarkedet, afhænger i høj grad af muligheden for at benytte offentlige transportmidler.

Endvidere er familiers samlede integration afhængig af understøttende tilbud såsom relevante pasningsmuligheder, skole- og øvrige undervisningstilbud samt fritidstilbud i nærområdet.

Derfor vil vi

Tilstræbe, at der i nærområderne, hvor nytilkomne borgere boligplaceres, er adgang til offentlige transportmidler.

 • Ved boligplaceringen af familier med børn lægges særlig vægt på, at der i nærområdet er tilgængelige børnepasningstilbud, folkeskole med modtageklasse eller rimelig adgang hertil såvel som relevante fritidstilbud.
 • Boligplacere spredt i kommunen.

Modtagelsen

Tønder Kommune ønsker at tage godt imod nytilkomne flygtninge og vi vil med et veltilrettelagt modtagelses- og introduktionsprogram sikre et smidigt og stærkt fundament for integration af den enkelte og dennes familie.

Derfor vil vi

 • sikre at alle nye integrationsborgere får udleveret en modtagelsespakke ved ankomsten til kommunen. Pakken består dels af konkrete praktiske ting (fx køkkenting) dels kan der i pakken indgå tilbud til borgeren om mentorstøtte i den første tid.
 • Forud for modtagelsen sikre, at alle forberedelser på tværs af relevante forvaltninger er foretaget, således at de nytilkomne borgere hurtigt kan finde sig til rette og få etableret en dagligdag
 • sikre at nye borgere henvises til sprogtilbud inden for den første uge
 • informere de nytilkomne om rettigheder og pligter i integrationsperioden.

Beskæftigelse

Tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket integration og selvforsørgelse.

Derfor vil vi i beskæftigelsesindsatsen

 • Møde alle flygtninge som jobklare! Dette betyder at vi har en forventning om, at den enkelte selv yder en indsats for at komme i job.
 • Så tidligt som muligt hjælpe den enkelte ud i en virksomhedspraktik hvis ikke han/hun er gået i job
 • Arbejde for, at flest mulige borgere under integrationsperioden, som strækker sig fra 1-5 år, opnår selvforsørgelse enten via uddannelse, fx Integrations grunduddannelse (IGU) med efterfølgende arbejdsmarkedstilknytning eller beskæftigelse
 • Sætte fokus på personlige ressourcer, medbragte faglige kvalifikationer og erfaringer fra oprindelseslandet.
 • Yde en særlig indsats for at hjælpe kvinderne i job. Eksempelvis via målrettede fag- og branchepakkeforløb samt have et tydeligt fokus på kvindernes arbejdsidentitet
 • Tilbyde job- og CV-forløb til alle flygtninge.
 • Overfor borgere med særlige udfordringer ud over ledighed, tilrettelægge en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats.

Danskundervisning

Tønder Kommune finder, at det er afgørende for en succesfuld integration, at den enkelte borger kan begå sig på dansk, har kendskab til den danske kultur og de generelle samfundsforhold.

Derfor vil vi

 • sikre, at alle nye borgere deltager aktivt i danskundervisning
 • sikre at sprogundervisningen har særlig fokus på arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsforhold i Tønder Kommune. Herunder dialog om muligheder og inspiration i forhold til uddannelse og arbejde
 • tilbyde danskundervisning og undervisning i samfundsforståelse og dansk kultur
 • tilrettelægge sprogundervisningen, således at nytilkomne borgere med særlige behov får stillet hjælpemidler til rådighed.

Børn, unge og uddannelse

Alle børn har en grundlæggende ret til et godt liv med en oplevelse af glæde og tryghed i dagligdagen, så det enkelte barn støttes i hurtigst muligt at blive klar til at møde livets udfordringer med engagement, begejstring og robusthed.

I forhold til nyankomne børn eller børn af flygtninge, der allerede har ophold i Tønder Kommune, sættes der i Tønder Kommune fokus på ressourcer og potentialer. Dette fokus bidrager til, at børnene udvikler styrke og selvbevidsthed, der gør dem i stand til, hurtigst muligt, at indgå i Tønder Kommunes børne- og ungeliv.

Forældrene er meget vigtige ressourcepersoner omkring barnet og tillægges afgørende betydning for barnets udviklingsmuligheder.

Derfor arbejder vi med

 • at alle børn er tilknyttet et dagtilbud i form af dagpleje, vuggestue eller børnehave med henblik på at få en så optimal integration så hurtigt som muligt.
 • at for alle undervisningspligtige, suppleres undervisningstilbuddet med SFO eller klubtilbud i nærmiljøet
 • at eleven indskrives i en almenklasse på den nærmeste distriktsskole straks ved ankomst tilbydes modtageundervisning lokalt af kortest mulig varighed
 • at sikre familien mulighed for at deltage i uddannelse og/eller beskæftigelse ved at deres børn får tildelt plads i et dagtilbud eller på en skole.
 • at ”sent-ankomne” unge tilbydes en særlig undervisningsmæssig indsats, således at de hurtigst muligt bliver i stand til at indgå i sammenhænge med jævnaldrende
 • at de kommunale tilbud til børn inddrager forældre, således at de får viden om - og forståelse for - tilbuddene, herunder de gensidige forventninger
  i forhold til deltagelse i tilbuddet
 • at forældrene får hjælp og støtte til at være en aktiv del af barnets kommunale tilbud
 • at øge opmærksomheden på sproglige, kulturelle og sociale problemstillinger i forhold til deltagelse i tilbuddet
 • at fremme det enkelte barns sproglige og personlige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur samt elevens modersmål og kulturbaggrund
 • at udvikle forudsætninger for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse, beskæftigelse og samfundet generelt
 • at den unge orienteres om muligheder i Ungdomsskoleregi
 • at tage højde for tosprogede unges særlige behov for ekstra vejledning i forhold til uddannelses- og erhvervsvalg samt unge tosprogede med særlige behov i øvrigt
 • at prioritere en tidlig indsats og yde en tidlig, sammenhængende og koordineret indsats for nytilkomne børn og familier med behov for en særlig indsats

Sundhed – fra børn til ældre

Sociale forhold og uddannelse er de enkeltfaktorer, der har størst betydning for udvikling af sygdom og som følge deraf behov for sundheds ilbud.
Det er ud fra ovenstående relevant at inddrage generelt sundhedsfremmende tiltag og forebyggende indsatser i integrationsarbejdet med nytilkomne borgere.

Derfor vil vi

 • arbejde for tidligt at afdække sundhedstilstanden hos nytilkomne flygtninge samt vurdere behovet for sundhedsfremmende og forebyggende tilbud
 • tilstræbe at nytilkomne borgere – som et led i integrationsindsatsen – inddrages i aktiviteter som fremmer deres sundhed.
 • tilbyde ældre forebyggende hjemmebesøg og de generelle aktiviteter til ældre.

Kultur, fritid og frivillighed

Tønder Kommune er kendetegnet ved at have et rigt kultur- og fritidsliv, hvor mange frivillige foreninger har skabt et bredt tilbud af aktiviteter med høj grad af kvalitet og rummelighed. 

Kultur- og fritidslivet spiller en stor rolle i integrationsindsatsen, idet der her skabes grobund for etablering af sociale netværk og en generel deltagelse i nærmiljøets kultur- og samfundsliv.

Endvidere bidrager kultur- og fritidslivet til at skabe en højere grad af forståelse for det danske samfund og den danske kultur.

Derfor vil vi

 • fremme at nytilkomne bliver oplyst om muligheder i det frivillige foreningsliv
 • understøtte kultur- og fritidslivet til at inkludere nytilkomne flygtninge i samarbejde med sociale organisationer.

Hjælp og vejledning til hjemsendelse/repatriering

Alle flygtninge og deres familiesammenførte bliver vejledt om mulighederne for repatriering ved alle samtaler i integrationsteamet.

Dette er en lovgivningsmæssig forpligtelse, som Tønder Kommune sørger for sker på en god og konstruktiv måde. Borgerne får desuden udleveret en pjece om mulighederne med hjælp og vejledning til at vende hjem til hjemlandet under gældende lovgivning for repatriering. Pjecen bliver gennemgået sammen med sagsbehandleren ved møderne.

De borgere, der udviser interesse for repatriering, bliver udover den konkrete vejledning hjulpet videre blandt andet via Dansk Flygtningehjælp, som har hovedansvaret på dette område.