Naturbeskyttelsesloven

For at vi alle også i fremtiden kan have glæde af naturen arbejder vi blandt andet med følgende opgaver:

  • Vandløbene skal vedligeholdes, så de både kan afvande markerne og være levested for vilde planter og dyr
  • De fredede arealer skal plejes, så de dyr, planter og landskaber, som fredningen skal bevare, stadig kan opleves af turister og lokale borgere
  • Adgangen til det åbne land, fredet såvel som ikke-fredet, sker tit ad offentlige stier. De skal vedligeholdes og skiltes, så folk kan få mest muligt ud af deres tur i naturen.

I de kommende år skal der laves en aktiv indsats for at bevare naturværdierne i de såkaldte NATURA 2000-områder. Det er områder, udpeget af EU til beskyttelse af speciel natur og specielle arter, for eksempel klithederne på Rømø og odderen.

Hvad er beskyttet af naturbeskyttelsesloven?

  • Søer over 100 m2 inklusiv bredvegetation
  • Udpegede vandløb
  • Moser, heder, overdrev, strandenge og ferske enge over 2500 m2

Se folder om naturbeskyttelseslovens § 3.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Hvis du vil foretage ændringer eller aktiviteter på beskyttede naturområder, skal du søge dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Du kan søge om at foretage ændringer på beskyttede naturområder ved at udfylde et skema og sende det ind til Tønder Kommune. Du finder skemaerne under selvbetjening. 

Du kan se hvilke arealer der er beskyttet på Danmarks Arealinformation.

Vurdering om arealer er omfattet af naturbeskyttelsesloven

Hvis du er uenig i, at et af dine arealer er registreret som beskyttet, kan du bede kommunen vurdere det. Du skal søge om at få dit areal revurderet ved at udfylde et skema i vores selvbetjening.