Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 tredje generation af Natura 2000-planer for de 250 Natura 2000-områder i Danmark. Planerne beskriver målene for det enkelte Natura 2000-område og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2022–27.

Det overordnede mål er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter i områderne, som er omfattet af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne og Miljøstyrelsen udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de enkelte Natura 2000-områder. Handleplanerne skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder.

Miljøstyrelsen har ansvaret for de skovbevoksede fredskovspligtige arealer, mens kommunerne har ansvaret for de lysåbne naturtyper og de ikke fredskovspligtige skovbevoksede arealer.

Tønder Kommune har været ansvarlig for udarbejdelsen af fem Natura 2000-handleplaner for Natura 2000- områder beliggende kommunen. Tre af disse planer er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen og to er udarbejdet med vores nabokommuner. De fem Natura 2000-områder er:
• Nr. 89 Vadehavet
• Nr. 93 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov
• Nr. 99 Kongens Mose og Draved Skov
• Nr. 100 Sølsted Mose
• Nr. 103 Kogsbøl og Skast Mose

De fem handleplaner offentliggøres hermed.