Indhold

Mere knofedt - mindre gift

Grundvandet er en af vore allervigtigste ressourcer. Men rent grundvand er ikke en selvfølge. Det er helt afgørende, at vi passer på grundvandet.
Tønder Kommune vil yde en aktiv og målrettet indsats for at beskytte grundvandet. Det vil vi bl.a. gøre ved at bruge så lidt gift som overhovedet muligt, når vi bekæmper ukrudt og vedligeholder veje og grønne områder.
Kommunalbestyrelsen har besluttet en pesticidpolitik, som kan sammenfattes i en overordnet sætning:

Pesticider er kun tilladt ved brug af weedeye eller tilsvarende miljøvenlig teknologi

Læs nærmere om weedeye teknologien nedenfor.

Det gode eksempel

Med pesticidpolitikken for de offentlige arealer vil vi også gå foran med det gode eksempel og inspirere borgerne til at bruge mindre gift og mere knofedt i de private haver.

Sammendrag

Pesticidpolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009. Denne folder indeholder et sammendrag af politikken

Brug af pesticider

Pesticidpolitikken har som nævnt til formål at BEGRÆNSE brugen af sprøjtemidler på kommunens arealer. Brug af pesticider er altså ikke totalt bandlyst.

Til gengæld er det et ufravigeligt KRAV, at f.eks. glyphosat (roundup) og tilsvarende sprøjtemidler kun må udbringes ved brug af den såkaldte weedeye teknologi - eller evt. andre lignende metoder, som kan godkendes af kommunens Vej- og Parkafdeling.

Indberetningspligt

Al kommunal anvendelse af pesticider skal indberettes til Vej- og Parkafdelingen. Af indberetningen skal omfanget af forbruget fremgå. Indberetningen skal skal ske en gang om året ved udgangen af januar.

Indberetningspligten gælder ikke eksterne entreprenører og private borgere.

Undtagelser

Der er enkelte undtagelser fra kravet om brug af weedeye:

• Ved bekæmpelse af bjørneklo er det tilladt at sprøjte på traditionel vis, når der er tale om større bestande af planten
• Træstubbe må smøres med glyphosat for at forhindre genvækst
• Siv på Rømødæmningen må sprøjtes på traditionel vis
• Landbrugsarealer, der administreres af Tønder Kommune - bl.a. legatjordene i Tøndermarsken - er ikke omfattet af kommunens pesticidpolitik, men følger den gældende lovgivning på området
• Institutionen Lærkely skal først være omfattet af pesticidpolitikken fra udgangen af 2011.

Fremtiden

Vej- og Parkafdelingen vil løbende afprøve nye midler og teknikker, som kan være med til at begrænse pesticidforbruget yderligere. På længere sigt bør der arbejdes mod en udfasning af pesticider i henhold til aftalen mellem Miljøministeriet, KL og Danske Regioner om afvikling af pesticider på offentlige arealer.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil videre mere om Tønder Kommunes pesticidpolitik, eller hvordan du kommer i gang med at bruge weedeye, kan du kontakte Christian Kjær-Andersen i Vej- og Parkafdelingen på tlf. 74 92 92 68, e-mail: cka@toender.dk

Hvad er weedeye?

Weedeye er en nyudviklet metode, som gør brugen af pesticider væsentlig mere miljøskånsom end den traditionelle behandlingsmåde, hvor der sprøjtes bredt ud over et areal. Den højt udviklede weedeye teknologi sikrer nemlig, at giften kun rammer ukrudtsplanterne og ikke andet.

Vej-og Parkafdelingen i Tønder Kommune har siden 2008 anvendt weedeye til sprøjtning med glyphosat. Resultatet er til at få øje på. I løbet af kort tid er forbruget faldet med hele 78 pct. Efterhånden som teknologien udvikles yderligere, vil forbruget givetvis falde endnu mere.

Hvad er omfattet af pesticidpolitikken?

Pesticidpolitikken omfatter følgende fire hovedområder:

• Kommunale veje, pladser, grønne områder mm.
• Kommunale institutioner og fælles kommunale institutioner
• Bortforpagtede arealer
• Kommunale arealer, som vedligeholdes af grundejere, f.eks. fortove

Hvem er omfattet af pesticidpolitikken?

Pesticidpolitikken gælder følgende:

• Alle medarbejderne -både i administrationen og på institutionerne - som beskæftiger sig med ukrudtsbekæmpelse og vedligeholdelse af kommunale arealer
• Eksterne entreprenører, som varetager vedligeholdelsesopgaver for kommunen og kommunens institutioner
• Private grundejere, der har pligt til at vedligeholde kommunale fortove eller lignende

Igangværende aftaler med eksterne entreprenører er dog ikke omfattet af politikken. Men ved genforhandling eller indgåelse af nye aftaler skal der stilles krav om brug af weedeye, hvis der anvendes pesticider.

Pesticidpolitik - vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009