Indhold

Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger?

En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet hensigtsmæssigt til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

En plejebolig er en ældre- og handicapvenlig bolig, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, svarende til den pågældende borgergruppes behov

Formål

At sikre egnede boligtilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Målgruppe

Målgruppen for ældreboliger er borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, hvis nuværende bolig

 • indretningsmæssigt og/eller geografisk begrænser borgerens funktionsevne.
 • begrænser borgerens mulighed for at modtage pleje på grund af krav til et sikkert arbejdsmiljø for personalet

For at blive godkendt til en plejebolig skal du være ude af stand til eller have store
vanskeligheder ved at klare dig i nuværende bolig:

 • Du har behov for personale i nærheden de fleste af døgnets timer
  eller
 •  Det er ikke forsvarligt, at du er alene i eget hjem
  eller
 • Du kan ikke tilkalde hjælp ved behov
  eller
 • Du har ikke mulighed for at modtage den nødvendige pleje i hjemmet på grund af
 • krav til et sikkert arbejdsmiljø for personalet

Hvad koster det?

Huslejen afhænger af boligens størrelse, byggeår og beliggenhed. Den præcise husleje kan oplyses når borgeren får tildelt en konkret bolig. Ud over huslejen betaler borgeren selv for el, vand og varme.

Borgeren skal som hovedregel betale indskud eller depositum ved indflytning.

Borgeren kan søge om boligydelse /-støtte efter særlige regler. Nærmere oplysninger
herom kan fås ved henvendelse til Borgerservice.

Boliger

En oversigt over samtlige ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger i Tønder
Kommune kan fås ved henvendelse til Myndighedsafdelingen. Oversigten indeholder blandt
andet oplysninger om boligernes adresse, beliggenhed, størrelse, indretning, fælles
faciliteter, tilknyttet hjælp samt om boligen er egnet til to personer*.

* Hvis borgeren, som er visiteret til en ældre- og handicapvenlig bolig eller plejebolig, ønsker at blive boende sammen med sin ægtefælle, samlever eller registreret partner skal det botilbud, som tilbydes, være egnet til to personer. Hvis den visiterede borger dør først har den efterlevende ret til at blive boende i boligen.

Lovgrundlag

Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger sker i Myndighedsafdelingen i Pleje og Omsorg. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Myndighedsafdelingen eller Borgerservice samt på kommunens hjemmeside.

Ved tilsagn om bolig oplyses det, om borgeren tildeles en bolig straks eller om borgeren kommer på venteliste. Ventelisten afvikles efter Myndighedsafdelingens vurdering af borgernes behov. Kun i tilfælde, hvor der ikke er afgørende forskelle i borgernes behov afvikles ventelisten efter anciennitet. Nærmere oplysninger om procedure for tildeling af bolig kan fås ved henvendelse til Myndighedsafdelingen.

Borgere, der visiteres til en bolig, har ret til frit at vælge et lignende tilbud i en anden kommune. Det er dog en forudsætning, at borgeren også visiteres til en bolig i tilflytningskommunen.
Borgeren kan forvente, at der træffes afgørelse inden seks uger.

Hvis borgeren får afslag på ansøgningen udarbejder Myndighedsafdelingen en skriftlig afgørelse, som fremsendes til borgeren.

Klagemuligheder

Der er mulighed for at klage over Myndighedsafdelingens afgørelse til Ankestyrelsen. Dette
skal ske inden for fire uger fra modtagelsen af afgørelsesbrevet.
Klagen skal afleveres skriftligt eller mundtligt til kommunen. Skriftlige klager sendes til:

Myndighedsafdelingen
Pleje og Omsorg
Tønder Kommune
Fabriksvej 12
6270 Tønder

Tønder Kommune har herefter pligt til at genvurdere sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse vil klagen blive videresendt til Ankestyrelsen.

Kontakt

Myndighedsafdelingen
Fabriksvej 12
6270 Tønder
Telefon 74 92 80 59
Telefontid dagligt kl. 8.00 - 9.30
E-mail povi5@toender.dk