To meter bræmmer

Hvor skal der være bræmmer?

Der skal være to meter bræmmer langs de vandløb, der er målsat i Statens Vandplan, og der skal være to meter bræmmer langs vandløb, der er naturlige. Det er vandløbsmyndigheden, der fastlægger, hvor der skal være bræmmer, og der kan ikke dispenseres.

Som bredejer har du selv pligt til at holde øje med, om der er to meter bræmmer langs dit vandløb eller din grøft.

Hvad gælder indenfor bræmmen?

Inden for to meter bræmmen må du ikke foretage jordbehandling. Du må heller ikke plante, foretage terrænreguleringer eller opføre bygværker eller faste anlæg inden for bræmmearealet.

Som udgangspunkt er det forbudt at hegne, men du må dog hegne, hvis det sker efter de regler, der er fastsat i vandløbets regulativ, når der er tale om et offentligt vandløb. Langs et privat bræmmevandløb kan kommunen konkret tage stilling til placering af et eventuelt hegn.

Kort over to meter bræmmer

Nedenfor kan du se et kort over de strækninger hvor der er to meter bræmmer. Kortet er opdateret i 2017, 2019 og 2023.

Rapport over ændringer 2017

Rapport over ændringer 2019

Rapport over ændringer 2023