Planer på grundvandsområdet

Vandforsyningsplan

Vi har i Tønder Kommune udarbejdet en Vandforsyningsplan for 2012 – 2021.

Læs vandforsyningsplan for 2012-2021

I planen kan du se, hvordan vi har tænkt os at sikre og opretholde en effektiv vandforsyning. Planen beskriver både den eksisterende drikkevandsforsyning og fastlægger rammerne for den fremtidige udbygning af forsyningen - med andre ord, hvad der kan og skal ske de kommende år.

Planen er samtidig grundlaget for kommunens administration af vandforsyningsområdet og for vandværkernes planlægning af forsyningsanlæg og -struktur.

I planen finder du desuden:

  • kommunens bedømmelse af hvert vandværk
  • beskrivelse af vandværkernes forsyningsområder
  • en beskrivelse af den fremtidige drikkevandsforsyning i kommunen.

Planen er kun bindende for den kommunale myndighed, der dog herefter kan håndhæve de fastsatte retningslinjer overfor borgere og vandværker. Dog må de almene vandforsyningsanlæg ikke anlægge vandledninger i strid med vandforsyningsplanen

Planer for grundvandsbeskyttelse (indsatsplaner)

Vi udarbejder planer for at beskytte grundvandet i områder, som af det tidligere Miljøministerie og fremadrettet af Miljø- og Fødevareministeriet er udpeget som indsatsområder (IO). Indsatsområder består af særligt sårbare arealer, der bliver brugt til potentielt forurenende virksomhed. I planen udarbejder vi særlige retningslinjer og indsatser for at sikre det nuværende og fremtidige grundvand/drikkevand indenfor IO.

Arbejdet skal gerne ske i samarbejde med berørte parter, herunder specielt de berørte vandværker og eventuelle lodsejere.

Kommunen skal indenfor hele IO sikre grundvandet med administration efter planens særlige retningslinjer og indsatser.

Vandværkerne skal kun sikre grundvandet med indsatser indenfor IO i vandværkets indvindingsopland (hvorfra de henter deres råvand). Vandværket dækker selv de udgifter, som de får ved deres indsatsarbejde.

Der er i de fire sønderjyske kommuner (Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder) oprettet et grundvandsråd (koordinationsforum), som har til opgave at bistå kommunen med at udarbejde planerne. Grundvandsrådet består af repræsentanter som har interesse i planens resultat. Rækker IO udover andre kommuners grænser, vil disse kommuner blive involveret i arbejdet med planen.

Vi skal udarbejde i alt fem planer.

På nær Løgumgårde Vandværk, skal der udarbejdes indsatser for hele eller dele af alle vandværkers indvindingsoplande. Herudover skal der udarbejdes indsatser indenfor dele af tre store OSD områder (områder med særlig drikkevandsinteresse) som ligger ved Agerskov, Arrild og Tønder-Løgumkloster.

Vi har udarbejdet plan for:

Vi skal have revideret planen for

  • Bredebro Vandværk

Når planerne er udarbejdet, skal vi herefter løbende følge op, og eventuelt revidere planerne.

De endelige planer kan du finde på vores planportal.