Klimahandlesporet Landbrug og anden arealanvendelse samarbejder med landbruget om at reducere CO2 udledninger og tilpasse sig klimaforandringerne.

Vidste du

  • at Tønder Kommune er førende på areal, når det kommer til økologi. Vi er den kommune i Danmark, hvor flest hektar landbrugsjord dyrkes økologisk
  • at størstedelen af landbruget i Tønder Kommune, består af kvægbedrifter
  • at Tønder Kommune er den kommune i Danmark, med næstmest lavbundsjord, hvor omkring 9.324 hektar lavbundsjord er i omdrift. Lavbundsjord i omdrift udleder meget CO2. Potentialet for at reducere CO2, er derfor stort på dette område.

Hvor er vi i dag?

Fra landbruget i Tønder Kommune udledes der i runde tal 800.000 CO2 ækvivalenter (C02e). Groft set, kommer den ene halvdel fra dyrkning af landbrugsjord, den anden halvdel kommer fra husdyrene - altså fra fordøjelse, stalde og lagre.

Hvordan er fordeler den landbrugsmæssige CO2 udledningen sig så? Ifølge tal fra 2020, fordeler udledningen sig med 51% fra husdyr, 17% fra dyrkning af landbrugsjord, og 33% fra organiske jorde. Dykker man ned i husdyr, og herunder fordøjelsen, kan man se at langt størstedelen af udledningen kommer fra kvæg, idet der i Tønder Kommune er flest bedrifter med denne produktion.

Indsatserne er allerede i gang med iværksatte projekter. Herunder kan lavbundsprojektet ved Kogsbøl Mose nævnes. Her er 34 hektar jord blevet udtaget, herfra er beregnet en årlig reduktion på 532 ton CO2e. Projektet udvikles fortsat og næste skridt er at inddrage 18 hektar mere. Læs mere om projektet - Endnu et lavbundsprojekt ved Kogsbøl Mose

Dette skal vi nå!

Men hvad er (klima)planen så? Som tidligere nævnt, er der sat kommunale delmål i forbindelse med reduktionen af CO2, hvor udledningen fra landbrug og anden arealanvendelse skal reduceres med 55% inden år 2030, sammenlignet med niveauet i 1990. Derudover følger klimahandlesporet Landbrug og anden arealanvendelse også målet om at blive CO2 neutrale senest i år 2050.

I klimahandlesporet for landbrug og anden arealanvendelse, er man enige om, at fokusset skal være på at reducere CO2 udledningerne ved aktivt at arbejde med udtagning af lavbundsjorde, skovrejsning, husdyr fordøjelse og drift af almindelig landbrugsjorde. Desuden arbejdes der også med meget andet end ’bare’ CO2-reduktioner når temaerne så som biodiversitet og natur inkluderes.

Et andet vigtigt emne er biogasproduktion. Biogasproduktion vurderes at være en realistisk måde at reducere CO2 udledning på, i lyset af, at der allerede findes flere biogasanlæg i kommunen.

Hvad kan jeg selv gøre?

Tag et kig på din egen have – kan du lave CO2 reduktioner ved plantning af træer eller kan du forbedre biodiversiteten med mere vildt natur og vilde blomster?

Måske kan du gå sammen med andre og hjælpe via foreninger. Måske er der nogle fællesområder, hvor der kan plantes flere træer og mere natur, som kan udvikles i fællesskab.

Hvis du har en god klima idé, kan du gå ind på siden for vores digitale flaskepost og sende din idé ind

Kontaktpersoner

Helle Højland Iversen Miljømedarbejder
Afdeling Myndighed – Teknik & Miljø
Line Vinkel Miljømedarbejder
Afdeling Myndighed – Teknik & Miljø