Invasive arter

Invasive arter har ofte kun få eller ingen naturlige fjender, og de presser derfor hjemmehørende danske arter væk fra deres levesteder – så de er en stor trussel for biodiversiteten i Danmark.

I Tønder Kommune har vi især udfordringer med plantearterne kæmpebjørneklo, bjergfyr, glansbladet hæg, contortafyr, japansk pileurt, kæmpepileurt og rynket rose og dyrene mårhund og stillehavsøsters.

Miljøstyrelsen har i 2016 revideret deres handlingsplan for invasive arter. Her er der nævnt de 66 mest skadelige arter forekommende i Danmark. På plads 2 ligger kæmpebjørneklo, på 3 mårhund, 18 rynket rose, 22 stillehavsøsters, 38 bjergfyr, 40 glansbladet hæg, 63 japansk pileurt, 64 kæmpepileurt og på plads 65 hybrider mellem kæmpe- og japansk pileurt.

I 2004 vedtog Miljø- og Fødevareministeriet den første bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og i 2010 udgav Skov- og Naturstyrelsen en indsatsplan mod mårhund. I henhold til bekendtgørelsen vedtog Tønder Kommune i 2008 en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Indsatsplanen forpligter alle grundejere og kommunen til at bekæmpe planten på egne arealer.

Der findes ikke tilsvarende indsatsplaner eller bekendtgørelser for andre arter der er udbredte i Tønder Kommune.

Læs mere om alle arterne på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs Tønder Kommunes indsatsplan for kæmpebjørneklo

Kæmpe bjørneklo og dens skadevirkning

Kæmpe bjørneklo er uønsket, fordi den spreder sig meget hurtigt, er kraftigt voksende og fortrænger al anden vegetation, hvis den får lov at brede sig. Derudover, kan saften fra planten medføre alvorlige forbrændinger på huden og udgør således en trussel mod både natur og folkesundhed.

Anmeld forekomst af kæmpe bjørneklo til Tønder Kommune

Hvis du kender til forekomster af kæmpe bjørneklo, eller har du spørgsmål vedrørende kæmpe bjørneklo, så kan du kontakte Tønder Kommune.

Kontakt

Lisbeth S. Johannsen Miljømedarbejder
Afdeling Natur og vandløb
Telefon 74 92 92 80