Retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse til transport

Hvad er merudgiftsgodtgørelse?

I Jobcenter Tønder gives merudgiftsgodtgørelse som et tilskud til dine transportudgifter, når du er i et tilbud. Reglerne om merudgiftsgodtgørelse fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 176.

Kan jeg få merudgiftsgodtgørelse?

Du kan ansøge om merudgiftsgodtgørelse som tilskud til transportudgifter, når du deltager i tilbud om Vejledning og opkvalificering, Virksomhedspraktik eller Nytteindsats og du samtidig modtager én af nedenstående ydelser:

  • Kontanthjælp
  • Uddannelseshjælp
  • Overgangsydelse uden for introduktionsprogrammet efter Integrationsloven
  • Ressourceforløbsydelse i ressourceforløb
  • Ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb

Eller er i målgruppen selvforsørgende ledig.

Du kan også ansøge, hvis du er ung under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Tilbuddet om Vejledning og Opkvalificering, Virksomhedspraktik eller Nytteindsats skal fremgå af ”Min Plan”. Du skal kunne dokumentere, at du er mødt i tilbuddet i de dage, du søger godtgørelse for og perioden skal stemme overens med oplysningerne i ”Min Plan”. Du kan tilgå ”Min Plan” på jobnet.dk.

Merudgiftsgodtgørelse kan ydes som et tilskud til transportudgifter, når din samlede daglige transport er mindst 12 km og maksimalt 24 km mellem din bopæl og dit tilbudssted. Når din samlede daglige transport er mere end 24 km, kan du ansøge om befordringsgodtgørelse jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 175.

Du kan ansøge via ansøgningsskemaet

Hvis den samlede daglige transport mellem din bopæl og dit tilbudssted er under 12 km, kan der som udgangspunkt ikke ydes godtgørelse.

Sådan beregnes merudgiftsgodtgørelsen

Merudgiftsgodtgørelse beregnes efter den til enhver tid gældende kilometersats, som Skatterådet efter ligningslovens § 9 C fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag. Afstanden mellem din bopæl og dit tilbudssted fastlægges af Jobcentret ud fra opslag på krak.dk.

Supplerende merudgiftsgodtgørelse er skattepligtig, og vil maksimalt kunne udgøre op til 1.000 kr. om måneden før skat, som cirka svarer til 600 kr. om måneden efter skat.

Vær opmærksom på, at udbetaling af merudgiftsgodtgørelse kan have en negativ indflydelse på din boligstøtte og andre indkomstafhængige ydelser.

Fradrag i merudgiftsgodtgørelse

Hvis du uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, kan der blive foretaget et forholdsmæssigt fradrag i den udbetalte merudgiftsgodtgørelse.

Hvordan ansøger jeg om merudgiftsgodtgørelse?

Du ansøger om merudgiftsgodtgørelse ved at henvende dig til din sagsbehandler i Jobcenter Tønder og aflevere dokumentation for dit fremmøde i tilbuddet. Derefter foretager Jobcenteret vurderingen af, om du er berettiget til merudgiftsgodtgørelsen.

Ansøgningsfrist

Du skal ansøge om merudgiftsgodtgørelse inden for 3 mdr. efter, at tilbuddet er ophørt.

Ikrafttræden

Retningslinjerne for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse § 176 træder i kraft d. 29 juni 2022.

Lovgrundlag

LBK nr 701 af 22/05/2022
§ 175. Personer omfattet af § 6, nr. 1 og 9, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter kapitel 9, og personer omfattet af § 6, nr. 1-10, som deltager i tilbud efter kapitel 11-14, har ret til befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over 24 km.

§ 176. Personer omfattet af § 6, nr. 2-5, 7, 8, 12 og 13, som deltager i tilbud efter kapitel 11, 13 og 14, kan efter jobcenterets vurdering få op til 1.000 kr. om måneden i hel eller del-vis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet. Merudgiftsgodtgørelsen kan ikke anvendes til at dække udgifter til befordring ud over de første 24 km, jf. § 175, stk. 1.