Som noget nyt tilbyder Tønder Kommune tilskud til pasning af egne børn pr. 1. februar 2023

Ansøgningsfrist og bevilling

 • Du skal søge tilskuddet senest en måned før du ønsker, det skal starte. Tilskuddet bevilliges dog altid til den 1. i måneden.
 • Du kan ikke få tilskud med tilbagevirkende kraft.

Dit barns alder i tilskudsperioden

 • Du kan få tilskud til at passe dit eget barn fra dit barn er 26 uger og indtil den måned dit barn fylder 3 år.

Bopæl

 • Du/I skal have folkeregisteradresse sammen med dit barn, som du søger tilskud til.
 • Du skal som ansøger have bopæl i Tønder Kommune.
 • Derudover skal du have opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i syv ud af de sidste otte år.
 • Dette gælder dog ikke, hvis du er EU/EØS-borger eller kommer fra Schweiz og efter EU-retten har ret til ydelsen.

Dokumentation af danskkundskaber

 • Ifølge lovgivningen skal du, for at kunne modtage tilskuddet, have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns dansksproglige kompetencer.
 • Du skal have bestået minimum danskeksamen i 9. klasse, dansk 2 eller tilsvarende niveau (du skal vedlægge dokumentation, når du søger om tilskuddet).
 • Kravene om tilstrækkelig danskkundskaber, gælder ikke hvis du er EU/EØS-borger og er berettiget til ydelsen efter EU-retten.

Periode for tilskud

 • Du skal søge tilskuddet for minimum otte uger.
 • Du kan højst få tilskud i 52 uger.
 • Du har mulighed for at dele tilskudsperioden i to perioder for samme barn.
 • I kan som forældre dele tilskudsperioden mellem jer.
 • Du kan forkorte tilskudsperioden, hvis du for eksempel har fået nyt arbejde eller dit barn er tilbudt et dagtilbud eller lignende. Ønsker du at forkorte tilskudsperioden beder vi dig kontakte pladsanvisningen.
 • Tilskuddet frafalder, hvis du flytter fra Tønder Kommune.
 • Hvis du ønsker en kommunal dagtilbudsplads til dit barn efter tilskudsperioden, er det vigtigt, at du skriver dit barn op på venteliste på Tønder Kommunes selvbetjening Digital Pladsanvisning, så snart du ved, hvornår du skal bruge en plads. Ancienniteten på ventelisten er opskrivningsdatoen. Tønder Kommune har pasningsgaranti løbende måned plus en måned.
 • Er dit barn indmeldt i et dagtilbud og du ønsker tilskud til pasning af eget barn, skal du udmelde dit barn løbende måned plus en måned og skrive dit barn op på ventelisten, Digital Pladsanvisning. Dette betyder, at du ikke kan forvente, at dit barn kan indmeldes i samme institution.

Antal tilskud pr. husstand

 • Din familie kan modtage tilskud til i alt tre børn under tre år enten samtidigt eller i forskudte perioder. Du kan altså max få tilskud til tre børn.
 • Det samlede tilskud pr. husstand pr. måned kan dog ikke overstige højeste dagpengesats.

Indkomstforhold, når du får tilskud til pasning af egne børn

 • Du kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst (for eksempel barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension eller SU) eller have en arbejdsindtægt, hvis du vil søge om tilskud til pasning af dit eget barn. Vær opmærksom på at indtægter fra for eksempel bestyrelsesarbejde, domsmandsdeltagelse og valgtilforordnet også er indkomster. Det er derfor ikke tilladt at modtage disse samtidig med, at du modtager tilskud til pasning af eget barn.
 • Du skal være opmærksom på, at tilskud til pasning af egne børn, kan have indvirkning på din ægtefælle, hvis han eller hun får kontanthjælp.
 • Du må gerne få udbetalt feriepenge samtidigt med, at du modtager tilskud.
 • Du kan stadig modtage tilskud under ferieophold af kortere varighed i udlandet forudsat, at du selv passer barnet under udlandsopholdet. Ferieophold af kortere varighed er max tre uger
 • Du skal betale skat af tilskuddet og det bliver automatisk trukket fra inden udbetaling
 • Vi trækker automatisk dit hovedkort og dine fradrag, som du har indberettet til Skat.
 • Hvis der sker ændringer i din skat, skal du give besked til Pladsanvisningen.
 • Du skal ikke betale ATP og arbejdsmarkedsbidrag af tilskuddet.
 • Du optjener ikke feriepenge af tilskuddet.
 • Du har pligt til at kontakte Pladsanvisningen, hvis du begynder at få anden indkomst, så vi kan stoppe dit tilskud.

Hvor meget kan jeg få i tilskud i 2024?

Fra 1. januar 2024 er tilskuddet 6.340 kr. for børn i alderen 26 uger og indtil den måned, hvor dit barn fylder tre år. Du får tilskuddet månedlig forud på din NemKonto.

Hvem kan ikke få tilskud?

 • Du kan ikke få tilskud, hvis dit barn har orlov fra et dagtilbud.
 • Du kan ikke få tilskud, hvis dit barn er under 26 uger eller over tre år.
 • Du kan ikke få tilskud til pasning af eget barn, hvis hensynet til dit barn taler for, at barnet skal optages i dagtilbud. Det sker med støtte fra dagtilbudslovens §4, stk. 2, eller bestemmelserne i servicelovens § 52 om særlig støtte til børn og unge.

Pædagogiske tilsyn

Tønder Kommune har en generel forpligtigelse til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn i kommunen lever og har dermed også en forpligtigelse til at føre tilsyn med forældre, der passer eget barn/egne børn.

Formålet med tilsynsbesøget er at sikre, at ordningen opfylder dit barns behov eller om hensynet til dit barns udvikling taler for, at dit barn har behov for at blive optaget i en småbørnsgruppe eller dagpleje.

Der vil blive aftalt et anmeldt tilsynsbesøg med dig senest to måneder efter ordningens start. Tilsynsbesøget har en varighed på cirka en time. Du får yderligere tilbudt et frivilligt tilsynsbesøg seks måneder efter ordningens start.

Tønder Kommune kan derudover vælge at føre flere tilsyn i de tilfælde, hvor tilsynet konkret vurderer, at der er behov for dette af hensyn til dit barns udvikling.