Etablering af faste anlæg som legepladsredskaber kræver jf. Bygningsreglementet byggetilladelse og skal opfylde Bygningsreglementets sikkerhedsbestemmelser, herunder Danske Standarder/Euronormer.

Sikkerhed for børnene

Når der stilles krav om byggetilladelse til legepladser/legepladsredskaber er det for at sikre, at legeredskaber udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssige tilfredsstillende forhold mod personskade.
Børn kan altid komme galt af sted, men når det gælder legepladser har den enkelte ejer, skoleleder, institutionsleder, grundejerforening m.v. ansvaret for, at den enkelte legeplads/det enkelte legepladsredskab lever op til de kendte sikkerhedskrav for diverse legeredskaber m.v.

Hvad kræver tilladelse

En række legepladsredskaber betegnes som faste anlæg der kræver byggetilladelse og overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne. Der kræves byggetilladelse uanset om der er tale om præfabrikerede redskaber, byg selv-redskaber eller naturredskaber.

Her er en række eksempler:

 • Gyngestativer/gynger
 • Klatre/balance redskaber
 • Rutchebaner/rutcherør/tunnelrør
 • Vipper
 • Karruseller
 • Svævebaner
 • Legehuse/hytter
 • Rulleskøjte-, skateboard, BMX cykelbaner og -ramper

Listen er ikke udtømmende, og der kan være andre ting, der kræver byggetilladelse. Nogle legepladsredskaber kan ikke betegnes som faste anlæg og kræver derfor ikke byggetilladelse, men sikkerhedsbestemmelserne skal alligevel være overholdt. Det er derfor altid en god ide at kontakte Tønder Kommune for at undersøge hvorvidt der kræves en byggetilladelse og hvorvidt sikkerhedsbestemmelserne overholdes.

Krav til ansøgningen

Ansøgning skal foregå ved sende et ansøgningsskema til Tønder Kommune via Byg og Miljø. Sammen med ansøgningsskemaet skal der sendes tilhørende nødvendige oplysninger.

Eksempler på typisk nødvendige oplysninger:

 • Situationsplan
 • Plantegning
 • Snittegning
 • Datablade/produktblade (farver og materialer mv.)
 • Fotos
 • Sikkerhedscertifikater
 • Lovgivning

Opførelse af faste anlæg som legepladsredskaber og legehuse/hytter er omfattet af dels byggeloven og ofte planloven som sammen regulerer mulighederne for opsætning/etablering af disse.

I nogle tilfælde kan etablering en ny legeplads eller opsætning af faste anlæg som legepladsredskaber og legehuse/hytter være omfattet af planlovens landzonebestemmelser, og der kan derfor være krav om forudgående landzonetilladelse.

Etablering en ny legeplads eller opsætning af faste anlæg som legepladsredskaber og legehuse/hytter kan også være omfattet af planlovens lokalplanbestemmelser.

DS/EN 1176, DS/EN 1177 og DS/EN 12572 (Danske Standarder/Euronormer)

Legeredskaber opstillet før den 1. januar 1999 vurderes ud fra den tidligere standard. Men vær opmærksom på, at hvis der bliver behov for at foretage ændringer på gamle redskaber, bør udskiftninger m.m. ske efter de følgende standarder:

DS/EN 1176 del 1-7 sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til forskellige legeredskaber

DS/EN 1176 del 10-11 Legepladsredskaber og -underlag - Fuldstændigt lukkede lege-redskaber og tredimensionelle

DS/EN 1177 sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til forskellige stødabsorberende fald-underlag

DS/EN 12572 Sikkerhedskrav til kunstige klatrevægge

DS 1500 Naturlegeredskaber (denne standard stiller supplerende krav til naturlegered-skaber og skal læses sammen med DS/EN 1176)

DS/EN 14974 Sportsudstyr

DS-standarderne kan købes hos Dansk Standard, tlf. 39 96 61 01 ds.dk

Tilsyn af legepladser

I DS/EN 1176 er beskrevet forhold omkring tilsyn af legepladser. Det er vigtigt, at der regelmæssigt udføres skriftligt dokumenterede tilsyn på legepladser for at dokumentere en ansvarlig adfærd som ejer og dermed vise en fremadrettet interesse for børnenes sikkerhed.

Der foreslås 3 former for tilsyn:

Rutinemæssig visuel inspektion

Skal sikre, at åbenlyse farer, som kan opstå på grund af hærværk, almindeligt slid eller klimatiske påvirkninger, opdages og udbedres hurtigst muligt. På legepladser, der er udsat for intens brug/stort slid eller megen hærværk, kan det være nødvendigt med en daglig inspektion. Derfor kan det også anbefales, at der udpeges en legepladsansvarlig, som har ansvaret for at følge op på disse ting.

Driftsinspektion

Er en mere detaljeret inspektion end den rutinemæssige visuelle inspektion. Ved drifts-inspektion skal udstyrets drift og stabilitet kontrolleres, især for slidtage. Denne inspektion bør gennemføres med 1-3 måneders interval, eller som angivet i vejledningerne fra producenterne af de enkelte legeredskaber.

Årlig hovedinspektion

Som navnet antyder bør denne inspektion udføres med intervaller på højst 12 måneder. Hovedinspektionen udføres med henblik på at skabe et overblik over legeredskabernes sikkerhedstilstand. DS/EN 1176 anbefaler, at denne inspektion udføres af kvalificeret personale.