I landzone skal du som udgangspunkt have en landzonetilladelse, når du skal

  • opføre et nyt byggeri
  • foretage udstykning
  • ændre anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer

Søg om landzonetilladelse

Hent ansøgningsskemaet i boksen ovenfor. Du skal begrunde din ansøgning og vedlægge relevant tegningsmateriale. Du skal regne med, at der går to - tre måneder, inden du har den endelige afgørelse. Vi skal nemlig også orientere dine naboer, der har to uger til at komme med bemærkninger. Efterfølgende skal afgørelsen offentliggøres i fire uger.

En landzonetilladelse er ikke det samme som et grønt lys til at gå i gang med byggeriet. Der kan være andre tilladelser, du skal indhente, for eksempel dispensation fra naturbeskyttelseslinjer, bygge- eller igangsætningstilladelse, som du også skal søge hos kommunen.

Undtagelser

Der er en række undtagelser fra kravet om tilladelse til byggeri. Blandt andet nogle byggerier, der er driftsmæssige nødvendige for landbrugsdriften eller skovbrugsejendomme og til- og ombygning af helårshuse, hvis arealet ikke er over 500 m2.

Hvis du vil klage

Er du ikke tilfreds med afgørelsen i en landzonesag, kan du påklage afgørelsen til Plan-klagenævnet. Enhver med retlig interesse i sagen kan klage. Både enkeltpersoner, lokale og landsdækkende foreninger og organisationer er klageberettigede.

Frist for at klage

En klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Hvordan klager du

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til Nævnenes hus’ hjemmeside. Klageportalen ligger på Borger.dk og Virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager skal du betale et gebyr på 900 kr for privatpersoner og 1800 kr for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Fritagelse fra krav om at bruge Klageportalen

I særlige tilfælde kan en borger blive fritaget for at klage via Klageportalen.
De særlige forhold, er for eksempel borgere med særlige handicap, både kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Også borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser eller borgere med sprogvanskeligheder, hvor det vurderes, at hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke er en egnet løsning.

Der kan derfor være særlige forhold for nogle borgere fra de nævnte grupper, der gør, at borgeren ikke kan bruge digital selvbetjening. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, som afgør, om en borger kan fritages.

Sagsbehandlingstider

Ekspeditionstiden for landzonesager er 10-12 uger.
Ekspeditionstiden er ventetiden før sagsbehandlingstiden påbegyndes plus selve sagsbehandlingstiden.