Du kan klage over afgørelser vedrørende byggeloven og bygningsreglementets bestemmelser.

  • Du kan kun klage over retlige spørgsmål, og hvis kompetence- og procedurereglerne ikke er overholdt.
  • Du kan ikke klage over de skøn, kommunen har udøvet.

Klagen skal være skriftlig og indgivet inden fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klage over retlige spørgsmål skal indgives skriftligt til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse.

Klagen skal sendes enten via din Digitale postkasse eller som e-mail til: Byg@naevneneshus.dk.