Bygge- og anlægsaffald

Affald fra bygge- og anlægsprojekter skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Det nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af nye ressourcer.

Du skal som bygherre anmelde dit bygge- og anlægsaffald senest to uger før du går i gang med et projekt, som for eksempel nedrivning, renovering, tilbygning og nybyggeri.

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er ufourenet, genanvendeligt, forbrændingsegnet eller deponeringsegnet.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Før du går i gang med renovering eller nedrivning, skal du anmelde til kommunen, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er. Du skal desuden være opmærksom på, at bygge- og anlægsarbejde også kan kræve en byggetilladelse.

Vi skal have din anmeldelse af bygge- og anlægsaffald senest 14 dage, før du går i gang når

 • dit byggearbejde medfører mere end et ton affald
 • du skal udskifte termoruder fremstillet i perioden 1950-1977
 • du skal fjerne asbestholdige materialer
 • du skal af med farligt affald, for eksempel maling med bly eller byggeaffald med PCB

Du skal anmelde byggeaffaldet på www.bygningsaffald.dk eller via Byg og Miljø (se selvbetjeningsløsningerne nederst).

Det er bygherrens ansvar at sørge for de nødvenlige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet.

Bemærk byggeaffald må først fjernes fra aktivitetsadressen, når I har modtaget en færdigmelding i bygningsaffald.dk

Du skal benytte MitID for at anmelde byggeaffald. Den første gang du benytter systemet, skal du efter MitID klikke på "Tilmeld" og oprette dig som bruger.

Din anmeldelse skal indeholde oplysninger om affaldstype, problematiske stoffer, transportør og modtager. Listen over oplysninger findes i Affaldsbekendtgørelsen bilag 7. Kommunens behandling af din anmeldelse går hurtigere, hvis alle de nødvendige oplysninger bliver sendt med det samme. Vær opmærksom på, at du skal sende supplerende dokumentationsmateriale, som for eksempel miljøkortlægning, sammen med din anmeldelse.

Kommunen skal opkræve gebyr for konkrete anvisninger. Det er særlige anvisninger af forbrændings- eller deponeringsegnet affald, der ikke er omfattet af affaldsregulativet.

Screening for problematiske stoffer

Inden arbejdet påbegyndes, skal bygherre undersøge bygningen, anlægget eller dele heraf for problematiske stoffer. Hvis der kan være anvendt problematiske stoffer, skal der foretages en nærmere undersøgelse af affaldet for at kortlægge stofferne.

For udarbejdelse af en kortlægning anbefaler vi, at du kontakter et professionelt firma.

Grænseværdier til brug ved klassificering af byggeaffald

Stof

Ikke forurenet (mg/kg)

Forurenet (mg/kg)

Farligt (mg/kg)

HP14 Faresætnings-
kode

Afskærings-
værdi (%) (mg)

Arsen (As)

<20

20-1.000

>1.000

Asbest

Ja

Ja (ikke-støvende)

Ja (Støvende)

Bly (Pb)

<40

40-2.500

>2.500

H400 og H410

0,1/1.000

Cadmium (Cd)

<0,5

0,5-1.000

>1.000

H400 og H410

0,1/1.000

Chrom (chrom total)

<500

500-1.000

>1.000

0,1/1.000

Chrom (VI)

<20

20-1.000

>1.000

H400 og H410

0,1/1.000

Cyanid (cyanid total) (HCN)

<1

1-1.000

>1.000

Klorparafiner (korkædede)

>10.000

Kobber (Cu)

<500

500-2.500

>2.500

H400 og H410

0,1/1.000

Kviksølv (organisk)

<1

1-500

>500

H400 og H410 ?

Kviksølv (uorganisk)

<1

1-1.000

>1.000

H400 og H410

0,1/1.000

Nikkel

<30

30-1.000

>1.000

H400 og H410

0,1/1.000

Zink

<500

500-2.500

>2.500

H400 og H410

0,1/1.000

PAH (PAH total)

<0,1

0,1-1.000

>1.000

PCB (PCB total)

<0,1

0,1-50

>50

Sortering af byggeaffald

Det er producenten af affaldet, der har ansvaret for, at affaldet bliver korrekt sorteret i forskellige typer.

Farligt affald, PCB- eller asbestholdigt affald og termoruder skal altid frasorteres og anmeldes sammen med andet bygge- og anlægsaffald.

Resten af byggeaffaldet skal kildesorteres på byggepladsen mindst i følgende fraktioner

 • Natursten
 • Uglaseret tegl
 • Beton
 • Blandinger af natursten, uglaseret tegl og beton
 • PVC, (hård) - genanvendeligt
 • Imprægneret træ
 • Rent træ
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt
 • Andet

Genanvendelse af rent byggeaffald

Man må frit anvende ikke-forurenet og kildesorteret tegl og beton som erstatning for naturlige sten- og grusmaterialer. Affaldet skal være knust i en størrelse svarende til det, det skal erstatte, for eksempel som stabilgrus. Derfor skal det nedknuses til max. Ø 90 mm.

Kildesorteret betyder, at betonbrokkerne skal være uden rester af andre materialer som armeringsjern, tegl, glas, asfalt, isolering og fugemasse.

Affaldet må heller ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak, eller andre skadelige stoffer, der kan forurene jord eller grundvand.

Midlertidige støvende og støjende aktiviteter

Du skal anmelde midlertidige støvende eller støjende aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning til kommunen senest 14 dage inden arbejdet begyndes.

Midlertidige aktiviteter er tidsbegrænsede aktiviteter, som kan medføre gener for omgivelserne i form af støj eller støv – for eksempel

 • større nedrivningsarbejder
 • facaderensning
 • knusning af bygge- og anlægsmaterialer
 • brug af mobile asfalt-/jordbehandlingsanlæg

Vurderer kommunen, at der kan opstå uacceptable gener i forbindelse med aktiviteten, kan den stille vilkår for eksempel om naboorientering, inddækning, valg af arbejdsmetoder og maskiner.