Retningslinjer for Initiativpulje for Rømø Udviklingsplan

Rømø Udviklingsplans initiativpulje har til formål at støtte op om initiativer, der er i overensstemmelse med visionen og strategierne i Rømø Udviklingsplan.

Puljen har som en forsøgsordning en samlet økonomisk ramme på 100.000 kroner i 2021.

Ansøgere skal bidrage med en kontant egenbetaling på minimum 25 procent. Puljen evalueres primo 2022.

Foreninger og borgere kan med initiativpuljen aktivt engagere sig med initiativer af almennyttig karakter. Puljen kan således søges af foreninger og enkeltpersoner, men puljen understøtter ikke enkeltvirksomheder.

Ansøgningsprocedure
For at ansøge om midler fra initiativpuljen skal man sende en ansøgning. Der anvendes ikke ansøgningsskema, men ansøgere skal beskrive formål og målgruppe, de planlagte aktiviteter samt opstille budget og finansiering for aktiviteten.

Det opfordres derfor til, at man i ansøgningen besvarer følgende spørgsmål:
a. Hvad er formålet med projektet?
b. Hvordan understøtter projektet visionen og indsatsen i Rømø Udvik-lingsplan
c. Hvem er målgruppen for projektet
d. Hvordan involveres området, borgerne og/eller besøgende helt konkret i projektet?
e. Beskriv de konkrete aktiviteter i projektet.
f. Indgår der i projektet et samarbejde med andre foreninger og institutioner?
g. Beskriv konkret, hvilken aftale I har om samarbejde.

Budget og finansiering for projektet skal være detaljeret. Det skal fremgå tydeligt, hvad de søgte midler bliver brugt til. Det skal også beskrives, hvis der i projektet indgår yderligere kilder til medfinansiering.

Der er løbende ansøgning og ansøgninger behandles på møder i følgegruppen efter forudgående høring i Kultur og Fritid/Landdistriktskoordinatoren.

Ansøgere vil modtage svar på ansøgninger umiddelbart efter følgegruppens behandling.

Ansøgning sendes til kahj4@toender.dk