Som følge af en dialog mellem Realdania og Tønder Kommune er der gennemført en række analyser, der har afdækket Tøndermarsk-områdets udfordringer og muligheder. Tilsammen danner de baggrundsmaterialet for tilrettelæggelsen af et helhedsorienteret initiativ, der skal medvirke til at sikre, at det bliver mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i området, så der samlet set skabes en positiv udvikling i Tøndermarsk-området.

Analyserne tager sit afsæt i

  • at Tønder Kommune gennem de sidste 10 år oplevet en række demografiske og strukturelle forandringer. Det har medført tab af arbejdspladser, omfattende fraflytning og fortsat fald i ejendomspriserne, hvilket har øget omfanget af forfald og tab af bygningskulturelle værdier
  • at klimaændringer og forhøjet vandstand i Vidåsystemet udfordrer Tøndermarskens byer

Potentialer og udfordringer

Sammenfattende peger analyserne på disse potentialer og udfordringer: Tøndermarsken er unik: Dens lige findes ikke andre steder i verden. Vi skal arbejde sammen for at bevare, beskytte og benytte dette uvurderlige kulturlandskab.

Tøndermarsken har potentiale for oplevelse

Et landskab af vandløb, sluser og diger skabt af mennesker gennem århundreder. Danske, tyske og frisiske bygningsperler og lokale fødevarer kan give turister og besøgende en helt speciel oplevelse. Det er det lokale potentiale, der er afsæt for at skabe udvikling.

Tøndermarsken har brug for et løft

Turister søger kvalitet. Det vil sige, at de udover naturoplevelser også har brug for at kunne spise godt og opleve en by (Højer) med liv. Det vil også øge livskvaliteten for områdets beboere.

Tøndermarsken engagerer lokale kræfter

Tønder Kommune og andre lokale kræfter har været den afgørende drivkraft. Der er et stort engagement, der kan og vil drive initiativet videre også udover den fem-årige periode.

Tøndermarsken er også påvirket af klimaændringer

Klimaforandringerne har betydet, at havvandsstanden er forhøjet. Derfor er det ikke længere nok at bygge diger langs Vidå. For at undgå oversvømmelser er det vigtigt at håndtere overfladevand i byerne og etablere reservoir-kapacitet langs Vidå.

Tøndermarsken er et fælles ansvar

Tøndermarsken er som en del af Vadehavet optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Vi kan ikke overlade det til Tønder alene at beskytte og udbrede kendskabet til et af verdens mest anerkendte naturområder.

Tøndermarsken rummer således store turismemæssige potentialer med en natur i verdensklasse, et helt særligt landskab og en bygnings- og kulturhistorie, der er helt unik.

Udvikling af kvalitetsturisme kan medvirke til at understøtte en positiv udvikling i området, der hører til blandt de mest udfordrede i Danmark.