Vandløbsprojekter

Forundersøgelser

Som første skridt skal der udarbejdes en forundersøgelse for den enkelte vandløbsindsats, hvor de tekniske muligheder for at gennemføre projektet belyses. I samme omgang undersøges de berørte lodsejeres holdning til projektet.
Forundersøgelsen danner baggrund for Tønder Kommunes efterfølgende vandløbsretlige behandling af sagen, når der skal gives tilladelse til projektet efter vandløbsloven.
Vi arbejder lige nu med følgende forundersøgelser:

Aktuelle forundersøgelser

Det oplyste nummer henviser til indsatsen i de statslige vandplaner. Du kan se indsatsernes geografiske placering på statens MiljøGIS under indsatsprogram.

Udlægning af groft materiale og udskiftning af bund

Vi er lige nu i gang med at undersøge muligheder for at udlægge gydegrus og større sten i en række vandløb. Formålet er at skabe så gode forhold for fisk og smådyr, at målet om god økologisk tilstand kan opfyldes. Lige nu er vi i gang med forundersøgelser af følgende vandløb:

 • N20 også kaldet Fiskbæk (o8184_a) – ca. 9 km
 • Sølbæk (o111_x) – ca. 6 km

Genslyngning og udlægning af groft materiale

 • Arnå (rib_4.1.03048, rib_4.1.03047 og rib_4.1.03046). Der undersøges i samarbejde med lodsejerne, hvordan vandløbet kan forbedres ved genslyngning og udlægning af groft materiale forundersøgelsen forventes afsluttet ved udgangen af 2020.

Igangværende Realiseringer

Vi arbejder lige nu på følgende realiseringsprojekter, herunder udbud og anlæg. Følgende projekter forventer vi at gennemføre i 2020/2021:

 • Smedebæk (o8184_k) – ca. 8,5 km.
  På udvalgte strækninger indsnævres Smedebækken ved udlægning af gydegrus og der laves gydebanker, i alt udlægges ca. 700 m3 sten og grus.
 • Skallebæk (o8184_c) – ca. 6,5 km.
  På udvalgte strækninger indsnævres Skallebækken og der udlægges gydebanker. I alt udlægges ca. 360m3 sten og grus.
 • Renbæk (rib_1.10.02608) – ca.4 km
  På udvalgte strækninger udlægges gydegrus, i alt 60 m3 sten og grus.
 • N24 (o8184_o) – ca. 7,5 km
  På udvalgte strækninger udskiftes sandet bund med gydegrus og der ombygges stryg, i alt ca. 1100 m3 sten og grus.
 • Holbæk (o3753) – ca. 10 km
  På udvalgte strækninger udskiftes sandet bund med gydegrus, i alt ca. 600 m3 sten og grus.
 • Kisbæk/Landebybæk (o8184_q) – ca. 13 km. På udvalgte strækninger udskiftes sandet bund med grus og der etableres gydebanker. Der anlægges en okkersø på ca. 1 ha i et tilløb til Landebybæk, som nedsætter okkerbelastningen i vandløbet.
 • Renbæk (o8193_b) – ca. 2,42 km – genslynging udlægning af grus. Forventes gennemført i 2021
 • N24 (o8184_p) – ca. 6 km – ombygning af en række styrt til stryg som kan anvendes til gydning samt etablering af en okkersø i et tilløb til N24 som nedsætter okkerbelastningen af vandløbet.

Gennemførte realiseringer

 • Stubenbæk/Gånsagerbæk (o8193_d_y)
  Der er foretaget en udskiftning af vandløbsbund på ca. 4 km af vandløbet. Den sandede vandløbsbund er erstattet med grus og sten, det giver bedre levesteder for dyr og planter i vandløbet. Der er udlagt ca. 1100 m3 grus.
 • Friskærbæk (o8184_g)
  Der er udlagt gydegrus og skjulesten i den nedre del af Friskærbæk som giver bedre levesteder for dyr og planter i vandløbet. I alt ca. 250 m3 gydegrus.
 • Friskærbæk øvre del (o3571_y)– ca. 1,5.
  Der er udlagt ca. 20m3 grus og sten i Friskærbæks øvre del, det forbedrer de fysiske forhold i vandløbet, så fisk og smådyr for bedre levevilkår.

​​​​​​Her kan du læse mere om Danmarks vandplaner

Har du spørgsmål til vandløbsrestaureringsprojekter så kontakt miljømedarbejder i Tønder Kommune Simon B. Petersen – sbp2@toender.dk

Logo Den Europæiske Hav- og Fiskerifond