Tønder Kommunes Kommuneplan

Den indeholder mål for kommunens udvikling, udpegning af særlige interesser og fastlægger retningslinjer og rammer for arealernes anvendelse. 

Tønder Kommunes Kommuneplan er en digital kommuneplan.

Se kommuneplanen 2017-2029

Kommuneplanen formidler de oplysninger, der er relevante for den enkelte borger i en række situationer. I den digitale kommuneplan er der en vejledning til, hvordan du kan navigere rundt og finde de ønskede oplysninger.

Kommuneplanen beskriver visionen for Tønder Kommune og er Kommunalbestyrelsens bud på udviklingen fra 2017-2021.

Udviklingstemaerne er

  • den dansk-tyske forbindelse og erhverv
  • Borgere, byer og boliger
  • Det åbne land
  • Klima og energi.

Kommuneplanen skal fastlægge de overordnede mål for kommunens udvikling for en 12 års periode. De vigtigste emner er arealanvendelse, bebyggelsesforhold, trafik og byformål i øvrigt samt rekreative områder og beskyttelse af areal- og naturressourcer.

Kommuneplanen udgør det nødvendige bindeled mellem landsplanlægningen og den lokalplanlægning for konkrete områder og enkelte ejendomme, som skal udføres forud for større anlægs- og byggearbejder.

Kommuneplanen udarbejdes med baggrund i Planloven, og skal være i overensstemmelse med gældende landsplandirektiver og regionale udviklingsplaner.

Kommuneplanstrategi og kommuneplan skal revideres hvert fjerde år. I den forbindelse lægges der stor vægt på at inddrage både interne og eksterne parter i dialog om kommunens udvikling. De enkelte borgere får mulighed for at komme med ideer og forslag til kommuneplanens indhold. Når der er lavet et forslag til en kommuneplan skal det fremlægges i offentlig høring inden det kan endelig vedtages.