Servicemål om besvarelse af henvendelser og sagsbehandling

I henhold til § 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Og i henhold til § 3 a skal sagsbehandlingsfristerne for afgørelser efter serviceloven offentliggøres på hjemmesiden.

Hvis forvaltningen ikke kan træffe en afgørelse inden for den tidsfrist kommunalbestyrelsen har fastsat, skal du have skriftligt besked herom. Samtidig skal vi oplyse, hvor lang tid du kan forvente, at der vil gå, før forvaltningen kan træffe en afgørelse.

Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager din ansøgning og indtil afgørelsen er sendt til dig. Overholdelse af sagsbehandlingsfristerne forudsætter, at ansøgningen er korrekt udfyldt, at evt. frister overholdes og at den dokumentation, der er påkrævet, foreligger ved ansøgningen, eller er fremskaffet til tiden, når kommunen anmoder om det. Sagsbehandlingstiderne er generelle og gælder for 80 - 90% af sagerne. Det betyder, at ansøgningerne behandles så hurtigt som muligt. Ved akut behov behandles sagerne med det samme.

Der kan imidlertid være sager, hvor den fastsatte behandlingsfrist ikke overholdes. Hvis dette er tilfældet, vil du blive oplyst herom og få begrundelsen for, at fristen ikke kan overholdes med oplysning om, hvornår afgørelsen bliver truffet. Det vil ofte være nødvendigt at indhente supplerende oplysninger, når en ansøgning er modtaget, således sagen bliver fuldt oplyst.

Aktindsigt, sagsindsigt

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Aktindsigt

Offentlighedsloven, Forvaltningsloven

Sekretariat og Jura

7 arbejdsdage

Aktindsigt i miljøsager

Miljøoplysningsloven

Sekretariat og Jura

1 måned

Indsigtsret

Databeskyttelses-

forordningen

Sekretariat og Jura

1 måned

Dagpenge, råd- og vejledning til socialt udsatte, førtidspension, kontanthjælp og andre forsørgelsesydelser samt behandling af stofmisbrugere

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Førtidspension

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension/Lov om social pension

3 måneder

Sygedagpenge (borgeren)

Lov om sygedagpenge

Ydelse

2 uger

Sygedagpenge (refusion til arbejdsgiver)

Lov om sygedagpenge

Ydelse

4 uger

Rådgivning vedrørende sociale problemer

Lov om social service

1 uge

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Lov om social service

4 uger

Socialpædagogisk støtte til personer med særlige sociale problemer

Lov om social service

8 uger

Midlertidigt ophold på krisecenter

Lov om social service

straks

Forsørgelsesydelser (kontanthjælp/selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ledighedsydelse)

Lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Ydelse

2 uger

Hjælp i særlige tilfælde

Lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Ydelse

4 uger

Behandling af stofmisbrugere

Lov om social service

14 dage

Voksen Socialområdet

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Længerevarende botilbud

Almen Boliglov § 105

Voksen Social Myndighed

12 uger

Råd og vejledning til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Lov om social service § 12

Voksen Social Myndighed

straks

Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte

Lov om social service § 82b

Voksen Social Myndighed

14 dage

Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Lov om social service § 85

Voksen Social Myndighed

8 uger

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Lov om social service § 96

Voksen Social Myndighed

12 uger

Ledsageordning

Lov om social service § 97

Voksen Social Myndighed

8 uger

Kontaktperson til døvblinde

Lov om social service § 98

Voksen Social Myndighed

8 uger

Opsøgende medarbejder

Lov om social service § 99

Voksen Social Myndighed

Straks

Merudgifter – dækning af nødvendige merudgifter til daglig livsførelse

Lov om social service § 100

Voksen Social Myndighed

8 uger

Behandling af stofmisbrugere

Lov om social service § 101

Rådgivningscenter Tønder Misbrug

2 uger

Tilbud af behandlingsmæssig karakter

Lov om social service § 102

Voksen Social Myndighed

8 uger

Beskyttet beskæftigelse

Lov om social service § 103

Voksen Social Myndighed

8 uger

Aktivitets- og samværstilbud

Lov om social service § 104

Voksen Social Myndighed

8 uger

Midlertidigt botilbud

Lov om social service § 107

Voksen Social Myndighed

12 uger

Længerevarende botilbud

Lov om social service § 108

Voksen Social Myndighed

12 uger

Krisecenter og forsorgshjem

Lov om social service § 109 og § 110

Voksen Social Myndighed

Straks

Omsorgstandpleje for udviklingshæmmede og sindslidende

Lov om social service § 131 og § 132

Voksen Social Områdeleder på tilbuddene

2 uger

Støtte til individuel befordring

Lov om social service § 117

Pleje og Omsorg, Myndighed

3 uger

Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede

Lov om trafikselskaber § 11

Pleje og Omsorg, Myndighed

3 uger

Befordring til læge og speciallæge

Sundhedsloven § 170

Pleje og Omsorg, Myndighed (Borgerservice)

Afgøres ved henvendelse

Børn og unge, herunder handicappede børn og unge

Sagsbehandlingsfristerne gælder fra modtagelse af ansøgning til der senest skal være truffet en afgørelse over for borgeren. Kan fristen ikke overholdes i den konkrete sag, får man som ansøger skriftlig besked om årsag samt om, hvornår man kan forvente en afgørelse.

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Genbehandling af ankesager

Børn og Familie

4 uger

Hjemmetræning af barn

Ansøgning om hjemmetræningsordning

Ansøgning om udgifter i forbindelse med hjemmetræning

Barnets Lov § 85

Børn og Familie

20 uger

Merudgifter – dækning af nødvendige merudgifter til daglig livsførelse

Barnets Lov § 86

Børn og Familie

12 uger

Tabt arbejdsfortjeneste

Barnets Lov §87

Børn og Familie

12 uger

Afløsning eller aflastning til forældre på grund af barnets funktionsnedsættelse

Barnets Lov §90 – henviser til Lov om social service §84

Børn og Familie

12 uger

Ledsageordning til unge mellem 12-18 år

Barnets Lov §89

Børn og Familie

8 uger

Screening

Barnets Lov §18

Børn og Familie

Afdækning

Barnets Lov §19

Børn og Familie

Børnefaglig undersøgelse

Barnets Lov §20 og §26 (ufødt barn)

Børn og Familie

4 måneder

Tidligt forebyggende indsatser

Barnets Lov §30

Børn og Familie

20 uger

Indsatser

Barnets Lov § 32, stk. 1 – 3

Børn og Familie

20 uger

Økonomisk støtte til kost- og efterskole

Barnets Lov §35

Børn og Familie

8 uger

Underretninger

Barnets Lov kap. 16, §§132 – 138

Børn og Familie i samarbejde med Sekretariat og Jura

Alle underretninger, der tilgår Tønder Kommune, vurderes af en dagperson inden for 24 timer.

Der kvitteres for modtagelse af underretning ved førstkommende mulighed inden for normal kontortid.

Dagtilbud

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Anvisning af plads i daginstitution eller dagpleje

Dagtilbudslovens § 26

Skole og Dagtilbud
Pladsanvisningen

1 uge (via digital selvbetjening)

Anvisning af plads i specialgruppe i daginstitution

Dagtilbudslovens § 26

Skole og Dagtilbud Specialpædagogisk Team

5 uger

Visitation til særligt dagtilbud

Servicelovens § 32

Skole og Dagtilbud
Specialpædagogisk Team

5 uger

Godkendelse af kombinationstilbud

Dagtilbudslovens § 85a

Skole og Dagtilbud

5 uger

Godkendelse af deltidsplads under barselsfravær

Dagtilbudslovens § 27b

Skole og Dagtilbud

1 uge

Anvisning af 30 timers sprogstimuleringsplads til tosprogede børn

Dagtilbudslovens § 11, stk. 8

Skole og Dagtilbud

5 uger

Økonomisk fripladstilskud

Dagtilbudslovens § 43, nr. 2

Skole og Dagtilbud Pladsanvisningen

Straksafgørelse for de sager, der er tilstrækkeligt belyst

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Dagtilbudslovens § 43, nr. 3

Skole og Dagtilbud Specialpædagogisk Team

5 uger

Socialpædagogisk fripladstilskud

Dagtilbudslovens § 43, nr. 4

Borgerservice

5 uger

Godkendelse af aftale om privat pasningsordning

Dagtilbudslovens § 81

Skole og Dagtilbud Dagplejen

2 uger

Tilskud til privat pasningsordning

Dagtilbudslovens § 80

Skole og Dagtilbud
Pladsanvisningen

1 uge

Tilskud til dagtilbud i anden kommune

Dagtilbudslovens § 41

Borgerservice

5 uger

Specialpædagogisk bistand til børn, der ikke er begyndt i skole

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt skolegang
Folkeskolelovens § 4

Skole og Dagtilbud
PPR

5 uger

Folkeskolen

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Specialundervisning

Folkeskolelovens § 3a, 3b, 20, stk. 2

Distriktsskolerne

5 uger

Specialundervisning

Folkeskolelovens § 20, stk. 2

Skole og Dagtilbud

Visitation hvert kvartal

Ældre

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Personlige pleje, akut behov
Praktisk hjælp, akut behov (vask af tøj, indkøb)

Lov om social service

Hjælpen iværksættes straks
Bevilling førstkommende hverdag

Enkeltudgifter

Lov om social service § 81

Psykiatri og Handicap Myndighed

4 uger

Sygebehandling, medicin, tandbehandling mv.

Lov om social service § 82

Psykiatri og Handicap Myndighed

4 uger

Personlig hjælp og pleje, ikke akut

Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 1

Pleje og Omsorg, Myndighed

2 uger

Praktisk hjælp, ikke akut

Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 2

Pleje og Omsorg, Myndighed

2 uger

Madservice

Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 3

Pleje og Omsorg, Myndighed

2 uger

Rehabilitering

Lov om social service § 83a, stk. 1

Pleje og Omsorg, Myndighed

2 uger

Aflastning og afløsning til ægtefælle

Lov om social service § 84

Pleje og Omsorg, Myndighed

8 uger

Hjælp til flytning

Lov om social service

Borgerservice

4 uger

Midlertidige ophold

Lov om social service § 84, stk. 2

Iværksættes straks

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Lov om social service

12 uger

Tildeling af plejebolig og ældrebolig

Lov om social service § 54

Pleje og Omsorg, Myndighed

6 uger

Plejevederlag til pasning af døende/sygeplejeartikler og lignende til døende

Lov om social service § 119 og § 122

Pleje og Omsorg, Myndighed

1 uge

Nødkald, akut behov

Lov om social service § 112

Iværksættes straks

Nødkald, ikke akut behov

Lov om social service § 112

4 uger

Nøgleboks

Lov om social service § 112

4 uger

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Lov om social service § 118

Pleje og Omsorg, Myndighed

2 uger

Omsorgstandpleje

Lov om social service § 131

2 uger

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder

Lov om social service § 112, 113

Pleje og Omsorg, Myndighed

6 uger

Kropsbårne hjælpemidler og forbrugsgoder

Lov om social service § 112

Pleje og Omsorg, Myndighed

6 uger

Boligændringer, mindre foranstaltninger

Lov om social service § 116

Pleje og Omsorg, Myndighed

6 uger

Boligændringer, under 100.000 kr.

Lov om social service § 116

Pleje og Omsorg, Myndighed

12 uger

Boligændringer, over 100.000 kr.

Lov om social service § 116

Pleje og Omsorg, Myndighed

18 uger

Støtte til køb af bil

Lov om social service

26 uger

Genoptræning

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Genoptræning efter sygehusophold

Sundhedsloven

Træningsafdelingen

7 dage

Genoptræning efter sygdom

Lov om social service

Træningsafdelingen

Træning iværksættes senest 10 hverdage efter ansøgning

Vedligeholdende træning

Lov om social service

Træning iværksættes senest 10 hverdage efter ansøgning

Jobcenter

Revalidering, ledighedsydelse, beskæftigelsespolitik, integration af udlændinge i Danmark, dagpenge ved sygdom og fødsel

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Afgørelse om tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 52

Arbejdsmarked

2 uger

Afgørelse om forlængelse af virksomhedspraktik

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 61 stk. 2

Arbejdsmarked

2 uger

Afgørelse om tilbud om ansættelse med løntilskud, når borgeren er førtidspensionist

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 66

Arbejdsmarked

4 uger

Bevilling af fleksjob – varig og væsentlig nedsat arbejdsevne med minimum 50% (Fra rehabiliteringsteam har indstillet til fleksjob til at det bevilges)

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §116

Arbejdsmarked

4 uger

Refusion til arbejdsgivere ved fleksjob

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §133

Arbejdsmarked

12 uger

Anden aktør – ret til henvisning til anden aktør med henblik på etablering af fleksjob

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §37

Arbejdsmarked

4 uger

Kortvarige kurser for personer i fleksjob

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §162

Arbejdsmarked

2 uger

Tilbud til ledige selvforsørgende

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (flere lovhenvisninger)

Arbejdsmarked

4 uger

Tilbud til unge under 18 år

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §52 stk. 8

Arbejdsmarked

2 uger

Bevilling af hjælpemidler i forhold til arbejdsredskaber eller arbejdsindretning

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. §§ 15f - 15j og § 16

Arbejdsmarked

4 uger

Befordringsgodtgørelse

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 82

Arbejdsmarked

2 uger

Opkvalificering ved ansættelse

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 97

Arbejdsmarked

4 uger

Revalidering

Lov om aktiv socialpolitik § 46

Arbejdsmarked

4 uger

Hjælp til selvstændig virksomhed

Lov om aktiv socialpolitik

4 uger

Ledighedsydelse – revurdering efter 12 mdr.

Lov om aktiv socialpolitik § 46

Arbejdsmarked

2 uger

Ledighedsydelse

Lov om aktiv socialpolitik

2 uger

Introduktionskontakt

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

3 uger

Beskæftigelsestillæg

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

1 uge

Fleksjob

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

8 uger

Hjælp til arbejdsredskaber og mentor

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

2 uger

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat erhvervsevne (fra rehabiliteringsteam har indstillet til tilskud bevilges)

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §126

Arbejdsmarked

4 uger

Tilskud til udgifter til hjælpemidler og introduktion ved tilbud

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

4 uger

Mentor

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

4 uger

Befordringsgodtgørelse

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 175

Arbejdsmarked

 2 uger

Hjælpemidler under tilbud

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 172, § 173 

Arbejdsmarked

4 uger

Tilskud til udgifter til introduktion ved ansættelse

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

4 uger

Introduktionsprogram

Lov om integration

3 uger

Udfærdigelse af individuel kontrakt

Lov om integration § 16 stk. 6

Arbejdsmarked

4 uger

Afgørelse om tilbud af danskundervisning

Lov om integration § 21 og § 24d

Arbejdsmarked

2 uger

Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram

Lov om integration

2 uger

Vurdering af introduktionsydelse

Lov om integration

3 uger

Dagpenge ved sygdom – opfølgning

Lov om sygedagpenge § 13

Arbejdsmarked

8 uger

Refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom - lønmodtager

Lov om sygedagpenge § 56

Arbejdsmarked

6 uger

Aftale om refusion de første to uger af sygeperioden - selvstændig

Lov om sygedagpenge § 58a

Arbejdsmarked

6 uger

Personlig assistance m.m.

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. § 4

Arbejdsmarked

6 uger

Tilbud om selvforsørgelses- og hjemrejseprogram

Lov om integration § 16

Arbejdsmarked

4 uger

Afgørelse om tilbud om vejlednings- og afklaringsforløb (herunder også særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, ordinære uddannelsesforløb og særlige opkvalificerende forløb), virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud

Lov om integration § 23a, § 23b og § 23c

Arbejdsmarked

2 uger

Afgørelse om hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram, for eksempel særlige forløb, transport, værkstøj, arbejdsredskaber, arbejdsbeklædning, helt særligt undervisningsmaterialer og egenbetaling i forbindelse med ophold på højskole

Lov om integration § 23f

Arbejdsmarked

2 uger

Repatriering

Lov om repatriering § 7

Arbejdsmarked

12 uger

Miljøgodkendelse m.m. af virksomhed

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Miljøgodkendelse af virksomhed

Lov om miljøbeskyttelse

3-6 måneder

Miljøgodkendelse med VVM

Lov om miljøbeskyttelse

6 måneder fra sagen er fuldt belyst, hvis den ikke kræver dispensation eller tilladelser fra andre myndigheder

Miljøgodkendelse m.m. af husdyrbrug og landbrugsarealer

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Tilladelse mindre husdyrbrug

Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (§ 16b)

3 måneder. Der sker fradrag for den tid, hvor kommunen venter mere end 7 dage på oplysninger fra ansøger.

Anmeldersager husdyrbrug

Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (§ 19a)

2 måneder. Der sker fradrag for den tid, hvor kommunen venter mere end 7 dage på oplysninger fra ansøger.

Tilladelser og dispensationer naturområdet

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Anmeldelse af skovrejsning

Lov om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

4 uger

Anmeldelse af naturareal

Lov om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

4 uger

Anmeldelse af genopdyrkningsret

Lov om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

4 uger

Anmeldelse om nedlæggelse af vej

Lov om naturbeskyttelse § 26a

4 uger

Driftsændring i Natura 2000

Lov om naturbeskyttelse § 19b

4 uger

Dispensation – åbeskyttelseslinje

Lov om naturbeskyttelse

Ejendom, Plan og Drift

Afgørelse inden 8 uger fra sagen er fuldt belyst, hvis den ikke kræver dispensation, udtalelser eller tilladelser fra andre myndigheder, eller kræver politisk behandling.

Dispensation – søbeskyttelseslinje

Lov om naturbeskyttelse

Ejendom, Plan og Drift

Afgørelse inden 8 uger fra sagen er fuldt belyst, hvis den ikke kræver dispensation, udtalelser eller tilladelser fra andre myndigheder, eller kræver politisk behandling.

Dispensation – skovbyggelinje

Lov om naturbeskyttelse

Ejendom, Plan og Drift

Afgørelse inden 8 uger fra sagen er fuldt belyst, hvis den ikke kræver dispensation, udtalelser eller tilladelser fra andre myndigheder, eller kræver politisk behandling.

Dispensation – fortidsmindebeskyttelseslinje

Lov om naturbeskyttelse

Ejendom, Plan og Drift

Afgørelse inden 8 uger fra sagen er fuldt belyst, hvis den ikke kræver dispensation, udtalelser eller tilladelser fra andre myndigheder, eller kræver politisk behandling.

Dispensation – kirkebyggelinje

Lov om naturbeskyttelse

Ejendom, Plan og Drift

Afgørelse inden 8 uger fra sagen er fuldt belyst, hvis den ikke kræver dispensation, udtalelser eller tilladelser fra andre myndigheder, eller kræver politisk behandling.

§ 3 statusvurdering

Lov om naturbeskyttelse

4 uger

Jordvarmeanlæg, jordflytning, slagge

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Ansøgning om etablering af jordvarme

Jordvarmebekendtgørelsen

4 uger

Jordflytning

Lov om miljøbeskyttelse

14 arbejdsdage

Spildevand

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Nedsivningstilladelse

3 uger

Indvinding af grundvand

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Markvandingstilladelse

4 måneder fra ansøgningen er fuldt belyst

Landzonetilladelse

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Ansøgning om landzonetilladelse

Lov om planlægning

Afgørelse inden 8 uger fra sagen er fuldt belyst, hvis den ikke kræver dispensation eller tilladelser fra andre myndigheder

Bygningsmyndigheden

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Byggeansøgning

Byggeloven

Afgørelse inden 4 uger fra sagen er fuldt belyst, hvis den ikke kræver dispensation eller tilladelser fra andre myndigheder

Huslejenævn, Beboerklagenævn, Bevillingsnævn

Ansøgning om

Lovgrundlag

Ansvarlig afdeling

Generel sagsbehandlingsfrist

Indgivelse af klage til Huslejenævnet

Lejeloven og lov om midlertidig boligregulering

Sekretariat og Jura som sekretariat for Huslejenævnet

Huslejenævnets afgørelse kan forventes at foreligge senest 2 måneder efter udløb af høringsperiode. Indledende sagsbehandling inkl. høringsperiode tager ca. 1 måned.

Indgivelse af klage til Beboerklagenævnet

Almenlejeloven

Sekretariat og Jura som sekretariat for Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnets afgørelse kan forventes at foreligge senest 2 måneder efter udløb af høringsperiode. Indledende sagsbehandling inkl. høringsperiode tager ca. 1 måned.

Ansøgning om alkoholbevilling (sendes til Politiet)

Restaurationsloven

Sekretariat og Jura som sekretariat for Bevillingsnævnet

Når vi modtager sagen med indstilling fra Politiet, starter en 14 dages høringsperiode. Afgørelse kan forventes at foreligge senest 2 måneder efter udløb af høringsperiode.

Ansøgning om midlertidig alkoholbevilling (sendes til Politiet)

Restaurationsloven

Sekretariat og Jura som sekretariat for Bevillingsnævnet

Midlertidige bevillinger i hastesager træffes som formandsbeslutning, efter modtagelsen af sagen med indstilling fra Politiet. Afgørelse om midlertidig bevilling kan derefter forventes at foreligge inden 1 uge.