Medlemmer

 • Tønder Kommune: Lars‐Erik Skydsbjerg (formand)
 • Tønder Kommune: Jan Daniel Fandrey (sekretær)
 • Spiras: Niels Martin Krag, Daler
 • LRS (Landbrugsrådgivning Syd): Jens Nicolaisen
 • Dansk Skovforening: Jesper Fink
 • Friluftsrådet: Niels Stamp
 • Danmarks Naturfredningsforening: Laura Marie Fly
 • Danmarks Jægerforbund: Henning Heldt og Erling Tychsen (suppleant): 
 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Heinrich Jürgensen
 • Dansk Ornitologisk Forening: Jens Martin Iversen
 • Tønder Vandråd: Stefan Borg
 • Naturvejlederforeningen i Danmark: Tanja Hauge Rahbek og Erling Tychsen (suppleant)
 • Gl. Tønder Amts Biavlerforening: Helle D. Kjeldsen og Erling Atzen (suppleant)
 • Handicaprådet: Allan Filt og Claus Højsgaard (suppleant) 
 • Ældrerådet: Anders Nissen og Inger Lauridsen (suppleant)

Forretningsorden for Grønt Råd i Tønder Kommune 

Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2007
Tiltrådt af Grønt Råd den 9. maj 2007
Tilføjelser af nye medlemmer på baggrund af beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2018.
Sproglige rettelser, september 2019.

Grønt Råds opgaver

Rådet rådgiver Tønder Kommune om principielle spørgsmål inden for kommunens opgaver om miljø- og naturbeskyttelse samt andre opgaver i relation til planlægning og administration af det åbne land.

Formidling og kontakt mellem Grønt Råd og Teknik- og Miljøudvalget
Rådets udtalelser og bemærkninger til emner, der skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget, indgår i sagernes forelæggelse for udvalget. Rådets funktion er alene at rådgive, uden binding for arbejdet i kommunen.

Referater fra rådets møder forelægges til orientering for Teknik- og Miljøudvalget.
Der gennemføres hvert kalenderår et fællesmøde mellem rådet og udvalget.
Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget inviteres til at deltage i rådets besigtigelsestur.

Rådets sammensætning

Grønt Råd for Tønder kommune består af en formand, som er udpeget af kommunalbestyrelsen, og en repræsentant fra hver af følgende organisationer og myndigheder:

 • Sønderjysk Landboforening
 • Landbrugsrådgivning Syd
 • Dansk Skovforening
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Museum Sønderjylland
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Tønder Vandråd
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • Landdistrikts- og Bosætningsudvalget i Tønder Kommune
 • Naturstyrelsen Vadehavet (som observatør)
 • Teknik- og Miljøforvaltningen (2 repræsentanter).

Organisationerne og myndighederne udpeger en fast suppleant, som deltager i rådets møder, hvis repræsentanten er forhindret.

Formanden kan, efter aftale med rådet, nedsætte arbejdsgrupper om særlige emner, eventuelt med ekstern repræsentation.

Sekretariat

Teknik- og Miljøforvaltningen er sekretariat for rådet. Medarbejdere fra forvaltningen kan deltage i møderne efter behov. 

Møder

Der afholdes 2 - 3 ordinære møder om året, heraf bør det ene være en besigtigelsestur.

Sekretariatet indkalder til ordinære møder med mindst 4 ugers varsel. Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med varsel på mindst 14 dage.

Ved fastlæggelse af mødetidspunkter skal frivilligheden i arbejdet respekteres.

Møderne skal følge en dagsorden med følgende punkter:

 • Godkendelse af dagsorden for det aktuelle møde
 • Meddelelser
 • Behandling af dagsordenspunkter
 • Eventuelt
 • Næste møde.

Punkter til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger før mødet.

Møderne er lukket for offentligheden. Efter aftale med formanden kan der deltage gæster i mødet.

Formanden kan i særlige tilfælde anmode om skriftlige udtalelser fra rådets medlemmer.

Afbud til møder bedes meddelt sekretariatet. Repræsentanter, der er forhindret i at deltage, sørger selv for at indkalde og informere suppleanten.

Referat

Sekretariatet udsender et referat fra rådets møder senest 14 dage efter mødet, til rådets medlemmer og til de suppleanter, der har deltaget. Herefter er der frist på 8 dage til at fremsætte skriftlige bemærkninger til referatet. Efter fristens udløb er referatet godkendt, hvis der ikke er fremkommet bemærkninger.

Medlemmer, som ønsker sikkerhed for at deres synspunkter bliver medtaget i referatet kan på mødetfremsætte formuleringer, som føres til referat. Medlemmerne kan også udforme et skriftligt oplæg, som vedlægges referatet.

Information

Rådets referater kan frit formidles.

Formanden kan tage initiativ til, at der udsendes en pressemeddelelse om emner, der er behandlet på et
møde i rådet.

Formanden udtaler sig på rådets vegne. Rådets medlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne
udtalelser fra møderne.

Ændringer i Forretningsorden

Hvis der er behov for at revidere Forretningsorden for Grønt Råd, foregår det på baggrund af indstilling fra Grønt Råd til vedtagelse af Teknik- og Miljøudvalget.